Powrót lasu w miejsce dawnych poligonów

las
Nadleśnictwo Elbląg uczestniczy w realizacji projektu „Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojskowych zarządzanych przez Państwowe Gospodarstwo Leśne  Lasy Państwowe”.

Celem projektu jest przywrócenie wartości przyrodniczych terenom pozostającym w zarządzie nadleśnictwa, zdegradowanym w wyniku działań wojskowych.

W ramach projektu wykonywane są:  rozpoznanie saperskie i oczyszczenie terenów z przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych, ocena przyrodnicza terenów, ocena geośrodowiskowa terenów, usuwanie zanieczyszczeń gruntowych, rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojskowych i porządkowanie terenu, przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego, działania związanie z ochroną gatunków i siedlisk, odnowa i przebudowa drzewostanów z dostosowaniem ich składu gatunkowego do warunków siedliskowych.

W Nadleśnictwie Elbląg na terenie byłego poligonu wojskowego „Półmieście” przeprowadzono rozpoznanie i oczyszczenie saperskie powierzchni 24,97 ha. Ze względu na charakter byłego poligonu odnaleziono i zabezpieczono 295 bomb lotniczych oraz liczne granaty  i pociski rakietowe. Ponadto dokonano rozbiórki i zabezpieczenia 11obiektów powojskowych wśród których znalazły się: wieże obserwacyjne, schron i studzienka łącznościowa, budynki magazynowe, wartownia. Oczyszczenie saperskie w/w terenów pozwoliło na zrekultywowanie, niebezpiecznych dotąd obszarów. Na oczyszczonych przez saperów terenach, jesienią 2013 r. dokonano zalesień obszaru 11,89 ha, a pozostała powierzchnia została pozostawiona do naturalnej sukcesji. W trakcie realizacji jest ocena geośrodowiskowa terenów poddanych rekultywacji. W wyniku analiz wykonanych w ramach oceny geośrodowiskowej możliwe będzie poznanie ewentualnych zanieczyszczeń gruntu i wód podziemnych.
Na Mierzei Wiślanej dokonano rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenu o powierzchni 2,5 ha. W wyniku oczyszczania saperskiego odnaleziono 260 szt. przedmiotów niebezpiecznych w tym bombę lotniczą, amunicję, pociski artyleryjskie i granaty.     

Wszystkie niebezpieczne znaleziska zabezpieczone zostały przez Patrol Saperski.

Projekt realizowany w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego UE Infrastruktura i Środowisko  - strona programu www.pois.gov.pl w ramach działania 2.2. Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich. Koszt całkowity projektu to 130 mln zł. Jest on realizowany na terenie całej Polski w 57 nadleśnictwach, a jego działania obejmą zasięgiem obszar około 24 000 ha.

Wszelkie informacje związane z projektem można znaleźć na stronie internetowej Jednostki Realizującej Projekt - Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, które z ramienia beneficjenta Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe koordynuje projekt.

 

logo