Wyłoniono dyrektorów 12 szkół

W bieżącym roku Prezydent Miasta Elbląga Jerzy Wilk ogłosił konkursy na stanowiska dyrektorów 13 elbląskich szkół i placówek oświatowych. Każdy nauczyciel, który spełnił warunki ogłoszenia mógł przystąpić do konkursu na stanowisko dyrektora wybranej szkoły lub placówki, bowiem konkurs na to stanowisko jest otwarty
i konkurencyjny.

Postępowania konkursowe zostały przeprowadzone przez wieloosobowe komisje konkursowe powołane przez Prezydenta Miasta Elbląg zgodnie z art. 36a ust. 6 
w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami). W skład komisji weszli przedstawiciele:

1) organu prowadzącego szkołę lub placówkę;

2) organu sprawującego nadzór pedagogiczny;

3) rady pedagogicznej i rady rodziców szkoły (placówki),której konkurs dotyczył,

4) zakładowych organizacji związkowych.

 

Konkursy odbyły się w dniach 9-13 czerwca br. Komisje konkursowe wyłoniły następujących kandydatów na stanowiska dyrektorów 12 szkół (placówek):

1.  Maria             Olszyńska     - Przedszkole nr 6

2.  Bożena           Dudko          - Przedszkole nr 14

3.  Dorota           Chechłowska - Przedszkole nr 21

4.  Małgorzata     Gałuszewska - Przedszkole nr 29

5.  Hanna            Szuszkiewicz - Szkoła Podstawowa nr 4

6.  Alicja             Bałchan        - Szkoła Podstawowa nr 8

7.  Marzanna       Czerepko      - Szkoła Podstawowa nr 15

8.  Anna             Śledzińska    - Zespół Szkół nr 2

9.  Zofia              Ostrówka     - Zespół Szkół Ogólnokształcących

10.  Agnieszka       Jurewicz       - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2

11.  Sylwester       Stanicki        - IV Liceum Ogólnokształcące

12.  Leszek           Iwańczuk      - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1.

 

Jeden konkurs - na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 16 - nie został rozstrzygnięty. Prezydent Miasta ponownie ogłosił konkurs na dyrektora tej szkoły (termin składania ofert upływa 3 lipca br.).

 

Członkowie komisji konkursowych wykonywali swoje obowiązki w poczuciu bezstronności i odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Przewodniczący komisji - zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 ze zmianami) - powiadomili Prezydenta Miasta
o wynikach postępowań konkursowych przekazując jednocześnie dokumentacje
z ich przebiegu.

Prezydent Miasta nie stwierdził żadnych nieprawidłowości, o których mowa w § 8 ust. 2 powołanego rozporządzenia, które mogłyby wpłynąć na wynik konkursu, dlatego też zatwierdził konkursy.