Rozmawiali o zagrożeniu jakie stanowi lokalizacja wiatraków na Żuławach Wiślanych

Prezydent Elbląga Jerzy Wilk dokonał dzisiaj oficjalnego otwarcia konferencji pt. Zagrożenia dla rozwoju turystyki Elbląga i Mierzei Wiślanej wynikające z lokalizacji elektrowni wiatrowych na Żuławach Wiślanych, w której udział wzięli naukowcy, politycy, samorządowcy oraz mieszkańcy naszego miasta i regionu. Konferencja miała na celu dokonanie analizy zasadności lokowania przemysłowych farm wiatrowych na terenie Żuław w kontekście zagrożeń, jakie ta lokalizacja niesie dla rozwoju turystyki Elbląga i Mierzei Wiślanej.

- Największym zagrożeniem dla naszego regionu jest niekontrolowany rozwój energetyki wiatrowej, bez należytego zdiagnozowania warunków realizacji inwestycji i jej konsekwencji - mówił prezydent Elbląga Jerzy Wilk. W dokumentach strategicznych dotyczących rozwoju miasta Elbląga, jakimi są studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz strategia rozwoju miasta, nie wskazano miejsc lokalizacji farm wiatrowych. Szacuje się, że potencjał możliwego wykorzystania strumienia energii ze źródeł odnawialnych wynosi w Polsce 25 GW (gigawat), a najmniejsze udziały w tym potencjale ma właśnie energia wiatrowa (jedynie 0,2 GW). Należy zatem podkreślić, decyzja o zlokalizowaniu farmy wiatrowej musi zostać poprzedzona licznymi analizami, a możliwość jej realizacji powinna być zawarta w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, które są narzędziem kształtowania polityki przestrzennej gminy, miasta i regionu, umożliwiającym szeroką debatę publiczną- zakończył Jerzy Wilk.

W ramach konferencji, która odbyła się w Bibliotece Elbląskiej w pierwszej jej części zgromadzeni goście poznali stanowisko przedstawicieli środowiska naukowego w sprawie zagrożeń dla rozwoju turystyki, zdrowia ludzi i zwierząt oraz krajobrazu kulturowego Żuław Wiślanych, jakie wynikają z błędnej lokalizacji elektrowni wiatrowych. Referaty w tym zakresie wygłosili: - Pani prof.  dr inż. Barbara Lebiedowska (ekspert Komisji Europejskiej ds. akustyki środowiska), - Pani prof. dr hab.  Maria Lubocka-Hoffman (pracownik naukowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Katedra Architektury Krajobrazu i Agroturystyki, wieloletni konserwator zabytków, specjalista ds. krajobrazu kulturowego), Pan prof. dr inż. Grzegorz Pojmański (pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Fizyki; specjalista w zakresie zagrożeń związanych z eksploatacją turbin wiatrowych), Pan prof. dr hab. Jan Mikołajczak (pracownik naukowy Uniwersytetu Techniczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, badacz m.in. wpływu elektrowni wiatrowych na zachowanie się zwierząt i ptaków), Pan dr hab. Karol Karski (Wydział Prawa i Administracji UW). W dyskusji, która odbyła się w drugiej części konferencji udział wzięli ponadto posłowie: Andrzej Adamczyk, Zbigniew Babalski, Jerzy Szmidt, Władysław Mańkut.