Niższe stawki za wywóz śmieci – wypełnij deklarację

Od 1 kwietnia elblążanie będą płacili mniej za wywóz śmieci. Podstawą do obniżenia wysokości ponoszonej dotychczas opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie złożenie przez właściciela nieruchomości, w terminie od 1.04.2014 r., nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Przypomnijmy, 6 marca br. radni zdecydowali że elblążanie będą płacili mniej za wywóz śmieci. Projekt przegłosowanej uchwały zaproponowanej przez prezydenta Jerzego Wilka był  dyskutowany kilkakrotnie w przedmiotowej komisji. Ostatecznie wypracowano konsensus i uchwała po wprowadzeniu autopoprawki przez prezydenta została przegłosowana przez aklamację.


W wyniku podjętych w dniu 6 marca 2014 r. uchwał Rady Miejskiej w Elblągu, od dnia 1 kwietnia 2014 r. na terenie Gminy Miasto Elbląg wprowadza się zmiany w systemie gospodarki odpadami komunalnymi. Dotyczą one ustalenia niższych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności, ujednolicenia terminu wnoszenia opłaty oraz określenia nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Zgodnie z § 1 ww. uchwały, ustalono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg w wysokości:
1)    14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2)    8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3)    1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.
Jednocześnie w § 2 ww. uchwały ustalono niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1)    8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2)    5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3)    0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.


Stosownie do § 4 ww. uchwały, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustalono następujące stawki opłaty za:
a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 9,50 zł,
b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 19,00 zł,
c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 85,00 zł,
d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ - w wysokości 550,00 zł.
Jednocześnie w § 5 niniejszej uchwały, dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustalono niższe stawki opłaty za:
a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l - w wysokości 6,50 zł,
b) Pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 13,00 zł,
c) Pojemnik o pojemności 1100 l - w wysokości 59,00 zł,
d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ - w wysokości 386,00 zł.

Należy podkreślić, iż stawki opłat, o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika. Podstawą do obniżenia wysokości ponoszonej dotychczas opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie złożenie przez właściciela nieruchomości, w terminie od 1.04.2014 r., nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Informujemy, iż w drodze uchwały NR XXVIII/815/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. zostały określone nowe wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składane przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg. Uchwała przewiduje trzy wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1)    nieruchomości zamieszkałe – DOP-1;
2)    nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne – DOP-2. Należą do nich: np. obiekty handlowe, szkoły, obiekty użyteczności publicznej, placówki kultu religijnego, itp.;
3)    nieruchomości mieszane, tj. nieruchomości w części zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne – DOP-3.


Formularze nowych wzorów deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązujące od 1 kwietnia 2014 r., są do pobrania w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1 w Biurze Obsługi Interesantów (parter) lub w pok. nr 112 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, dostępnej pod adresem www.elblag.eu (zakładka „Gospodarka odpadami komunalnymi” − umieszczona w prawym górnym rogu ekranu) lub na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, dostępnej pod adresem www.elblag.eu w zakładce Urząd/ Departamenty Urzędu Miejskiego/Departament Dochodów Budżetowych.


Do złożenia nowej deklaracji zobowiązany jest:
•    właściciel budynku jednorodzinnego;
•    właściciel budynku wielolokalowego (w przypadku wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej w imieniu wszystkich właścicieli lokali deklarację składa zarządca wspólnoty/spółdzielni mieszkaniowej);
•    w budynkach wielolokalowych – jeżeli zarząd nie został wybrany właściciele poszczególnych lokali,
•    właściciel nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne (jeżeli nieruchomość nie jest w zarządzie wspólnoty lub spółdzielni).


Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami należy złożyć począwszy od dnia 1 kwietnia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Elblągu, ul. Łączności 1:

•    w Biurze Obsługi Interesantów (parter) – bez weryfikacji
•    lub w Departamencie Dochodów Budżetowych – Referat Podatków i Opłat, w pokoju nr 112 (parter) – z weryfikacją
•    lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Elblągu Departament Dochodów Budżetowych ul. Łączności 1 82-300 Elbląg.

Jednocześnie informujemy, iż w drodze uchwały NR XXVIII/817/2014 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 6 marca 2014 r. został określony jednolity termin wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z treścią uchwały, właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Miasto Elbląg od dnia 1 kwietnia 2014 r. zobowiązani będą do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie do 15-go dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy, co oznacza, że termin płatności opłaty za miesiąc kwiecień upłynie 15 maja.


Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić:

•    gotówką lub kartą płatniczą w kasie Urzędu Miejskiego w Elblągu pokój nr 122
•    lub przelewem na indywidualne numery kont bankowych podane w informacjach pisemnych przesłanych przez Departament Dochodów Budżetowych
•    w przypadku braku indywidualnego numeru, wpłaty można dokonywać przelewem na rachunek bankowy Nr: 38 1030 1218 0000 0000 9030 1861 – dla osób dokonujących wpłaty w kraju
•    PL 38 1030 1218 0000 0000 9030 1861 SWIFT;CITIPLPX – dla osób dokonujących wpłaty z zagranicy ( w tym przypadku należy opisać wpłatę ).
W praktyce dla przeciętnego mieszkańca gminy ( w budynkach wielorodzinnych ) nic się nie zmieni. Opłatę bowiem, tak jak do tej pory, mieszkaniec taki będzie wnosił na rzecz wspólnoty albo spółdzielni, a ta będzie rozliczać się z gminą. Jedynie mieszkańcy będący właścicielami budynków jednorodzinnych będą rozliczać się bezpośrednio z gminą.

Poniżej przedstawiamy wykaz uchwał podjętych przez Radę Miejską w Elblągu w dniu 6 marca 2014 r. wprowadzających zmiany do system gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg:
1.    UCHWAŁA NR XXVIII/814/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg;
2.    UCHWAŁA NR XXVIII/813/2014 RADY MIEJSKIEJ W ELBLĄGU z dnia 6 marca 2014 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego z 2014 r., poz.1166).

Treść przywołanych powyżej uchwał Rady Miejskiej w Elblągu dostępna jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu http://um-elblag.samorzady.pl/ w zakładce Akty prawne (Uchwały Rady Miejskiej). Jednocześnie informacje w sprawie wprowadzonych zmian w systemie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Elbląg udostępnione zostały na stronie http://www.elblag.eu/ w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi” (umieszczona w prawy, górnym rogu ekranu).