Jak pracować z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

24 marca 2014 roku w Auli PWSZ w Elblągu odbyło się spotkanie poświęcone problematyce diagnozy i zaspakajania specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia z niepełnosprawnością w obszarze narządu słuchu. Spotkanie zorganizowane zostało przez obie poradnie psychologiczno-pedagogiczne w Elblągu oraz Warmińsko-Mazurską Bibliotekę Pedagogiczną. Adresatem natomiast byli pracownicy poradni, nauczyciele i osoby pracujące z dziećmi z zaburzeniami słuchu. W seminarium wzięli także udział studenci kierunku pedagogika ze specjalności oligofrenopedagogika z Instytutu Pedagogiczno-Językowego naszej Uczelni.

 


W toku spotkania omówiono między innymi fizjologię i patologie słuchu, procedury i efekty badań przesiewowych w diagnozie niepełnosprawności narządu słuchu, warunki organizacji kształcenia specjalnego oraz rozwiązania metodyczne w kształceniu uczniów słabo słyszących i niedosłyszących. Cennych informacji dostarczyły także wystąpienia selfadwokatów prezentujących własne doświadczenia edukacyjne. Wszystkie wystąpienia były tłumaczone na język migowy, co ułatwiało wymianę poglądów osób niesłyszących i słyszących.