Już dziś zapisz dziecko do przedszkola

Nabór do przedszkoli na rok szkolny 2014/2015 prowadzony będzie w formie elektronicznej dostępny na stronie www pod adresem www.eped.pl. Elektroniczny system wspomoże Państwa w całym procesie rekrutacji – od wyboru placówki, poprzez wypełnienie wniosku aż do uzyskania końcowych wyników rekrutacji. W celu zapisu dziecka do przedszkola należy wypełnić elektroniczną kartę zgłoszenia znajdującą się na stronie internetowej pod adresem: www.eped.pl. Już dziś (14 marca) rodzice mogą wypełnić wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.
UWAGA!
Rodzice, którzy nie mogą wypełnić wniosku w systemie elektronicznym, np. z powodu braku komputera, dostępu do Internetu mogą złożyć podanie w sposób tradycyjny (pobrać druk w placówce, wypełnić i złożyć osobiście w przedszkolu).

ZASADY REKRUTACJI
1.    Do przedszkoli dzieci rekrutowane są dzieci w wieku od 3 do 6 lat (urodzone w roku 2011, 2010, 2009 i 1.07-31.12.2008);  w szczególnych uzasadnionych przypadkach mogą być przyjmowane dzieci 2,5 letnie (urodzone w styczniu
i lutym 2012).
2.    Rekrutacja do przedszkoli jest prowadzona na wolne miejsca uzyskane
po złożenia przez rodziców/opiekunów prawnych dzieci uczęszczających „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego”.
3.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.
4.    Rodzice zapisując dziecko, mają prawo wskazać maksymalnie trzy publiczne przedszkola, w preferowanej przez siebie kolejności (umowa o świadczeniu usług podpisywana jest na rok szkolny).
5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola.
6.    System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
7.    O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
8.    Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w dwóch postępowaniach:
o     I postępowania dla mieszkańców Gminy Miasta Elbląg
o    II postępowania przeprowadzone tylko w przypadku wolnych miejsc
w przedszkolach uzyskanych po I postępowaniu- dla mieszkańców spoza Gminy Miasto Elbląg.
9.    Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę niżej wymienione kryteria określone w ustawie z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. z 2014 roku, poz. 7:
1.    Wielodzietność rodziny kandydata
2.    Niepełnosprawność kandydata
3.    Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata
4.    Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
5.    Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
6.    Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie  
7.    Objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te są brane pod uwagę łącznie.

10.    W przypadku równorzędnym wyników uzyskanych na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub w przypadku posiadania nadal wolnych miejsc przeprowadza się II etap postępowania.

Na II etapie postępowania brane są pod uwagę niżej wymienione kryteria i ich wartości punktowe określone przez dyrektorów elbląskich publicznych przedszkoli (z wyłączeniem przedszkola  w SOSW nr 2 ) i uzgodnione z Prezydentem Miasta Elbląg:

1.    Oboje rodzice pracujący lub uczący się w systemie dziennym lub pracujący/uczący się  rodzic samotnie wychowujący kandydata (15 pkt.),
2.    do przedszkola uczęszcza rodzeństwo kandydata (12 pkt.),
3.    kandydat wychowuje się w rodzinie o wyjątkowo trudnej sytuacji rodzinnej i jest objęty pomocą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (9pkt.),  
4.    kandydat z placówki opiekuńczo-wychowawczej lub z rodziny objętej nadzorem kuratorskim (6 pkt.),
5.    kandydat zamieszkuje w obwodzie szkoły, na terenie którego znajduje się przedszkole (4 pkt.).

11.    Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Miasto Elbląg mogą być przyjęci do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje miejsca wolnymi. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miasta Elbląg przeprowadza się postępowania rekrutacyjne stosując te same kryteria, jak w przypadku  kandydatów będących mieszkańcami Gminy Miasta Elbląg.

12.    Terminarz rekrutacji ustalony przez dyrektorów przedszkoli i uzgodniony z Prezydentem Miasta Elbląga

6- 11 marzec 2014 r. – składanie do  dyrektora „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” wypełnionej i wydrukowanej w systemie eped
(w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
12 marca 2014 r.zostanie uaktywniony moduł do rekrutacji do przedszkola
na stronie internetowej www.eped.pl z informatorem, szczegółową ofertą
i liczbą miejsc wolnych w poszczególnych przedszkolach.
14 marca – 10 kwietnia 2014 r. – wypełnianie na stronie www.eped.pl „Wniosku przyjęcia do przedszkola” i składanie ich wydruków wraz z kompletem załączników w siedzibie przedszkola I-go wyboru (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
15 kwietnia  2014 r. godz. 14.00 –  wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);
17- 25 kwietnia 2014 r – składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
12 maja  2014 r. godz. 14.00 – wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED);
12 - 15 maja 2014 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola,
25 – 27 sierpnia  2014 r.  godz. 14.00 – postępowania uzupełniające przeprowadzane przez dyrektora przedszkola:
25  sierpnia  2014 r godz. 12:00 – wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych (sprawdzenie w systemie EPED);
26  sierpnia  2014 r godz. 12:00 – składanie „Potwierdzanie woli przyjęcia kandydata do przedszkola” wypełnionego i wydrukowanego w systemie eped oraz uzupełnienie brakujących dokumentów (w szczególnych przypadkach tradycyjnie w przedszkolu),
27 sierpnia  2014 r godz. 14:00– wywieszenie w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych oraz informacji o ewentualnych wolnych miejsca w przedszkolu (sprawdzenie w systemie EPED);
28 - 29 sierpnia 2014 r. podpisywanie umów z przedszkolem do którego dziecko dostało się w wyniku rekrutacji. Nie podpisanie umowy w tym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danym przedszkola,

13.    Postępowanie odwoławcze :
- do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych  i kandydatów nieprzyjętych    - składanie wniosków do przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia,
- do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia - przygotowanie i wydanie przez  przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej uzasadnienia odmowy przyjęcia
- do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia - złożenie do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
- do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej    - rozpatrzenie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia,
- na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do Sądy Administracyjnego.


14.    O przyjęciu dziecka w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor przedszkola.

Szczegółowe informację znajdują się na www.eped.pl