Od 1 kwietnia elblążanie będą płacić mniej za wywóz śmieci

Radni zdecydowali dziś, że elblążanie będą płacili mniej za wywóz śmieci. Projekt przegłosowanej uchwały zaproponowanej przez prezydenta Jerzego Wilka był  dyskutowany kilkakrotnie w przedmiotowej komisji. Uchwała ta miała być głosowana już 20 lutego, jednak radni zdecydowali, że chcą jeszcze raz ją przeanalizować i głosowanie nad nią przeniesiono na dzień dzisiejszy, tj. 6 marca. Ostatecznie wypracowano konsensus i uchwała po wprowadzeniu autopoprawki przez prezydenta została przegłosowana przez aklamację.

 Przypomnijmy, że po obniżce czynszów i cen biletów w komunikacji miejskiej prezydent Jerzy Wilk zdecydował się na zamiany w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Prezydent Elbląga w projekcie uchwały przedstawił propozycję niższych stawek, które miały być głosowane na sesji Rady Miejskiej w dniu 20 lutego. Dopiero jednak dziś udało się uchwałę przegłosować.

 

Uchwała w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, 2, art. 6k ust. 3 oraz art. 6j ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399), uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Elbląg w wysokości:
1) 14,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 1,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości:
1) 8,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku pierwszych 4 mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
2) 5,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 5-go do 10-go mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
3) 0,50 zł miesięcznie od każdego mieszkańca w przypadku 11-go i następnych mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

§ 3. W przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym stawki opłat, o których mowa w § 1 i 2 dotyczą liczby mieszkańców zamieszkujących samodzielny lokal mieszkalny w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz 2004 r. Nr 141, poz. 1492).

§ 4. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się następujące stawki opłaty za:
a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l – w wysokości 9,50 zł,
b) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 19,00 zł,
c) Pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 85,00 zł,
d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ – w wysokości 550,00 zł.

§ 5. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższe stawki opłaty za:
a) Pojemnik/worek o pojemności do 120 l – w wysokości 6,50 zł,
b) Pojemnik o pojemności 240 l – w wysokości 13,00 zł,
c) Pojemnik o pojemności 1100 l – w wysokości 59,00 zł,
d) Pojemnik o pojemności 5÷10 m ³ – w wysokości 386,00 zł.

§ 6. Stawki opłat, o których mowa w § 4 i 5, są stawkami za jednokrotne opróżnienie pojemnika.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXIV/666/2013 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności.

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i obowiązuje od 1 kwietnia 2014 r.