Budowa bloku gazowo-parowego - obwieszczenie

Elbląg, dnia 26.02.2014r.DGKiOŚ-ROŚ.6220.8.2013.BC


O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49, art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267),  w związku z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. 2013.1235 z późn. zm.),

Prezydent Miasta Elbląga
zawiadamia,

że w dniu 11.02.2014r. zostało wszczęte na wniosek ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. ul. Elektryczna 20a w Elblągu w imieniu której działa Pani Edyta Kowalewska  - ENERGA INVEST S.A. Al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:
„Budowa bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej ok. 115 MWe w Elblągu wraz z infrastrukturą”

Osoby mające interes prawny w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego obwieszczenia mają możliwość zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnień w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1, pokój nr 241, w godzinach 7.30 – 15.30 (pn., śr., czw.), 7.30 – 16.30 (wt.) i 7.30.-14.30 (pt.).

Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowej sprawy mogą również składać pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie do Departamentu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu.

Zgodnie z art. 49 K.P.A. doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.