Przebudowa drogi nr 503

Elbląg wybrał inżyniera kontraktu, który będzie nadzorować realizację inwestycji polegającej na modernizacji ulic w ciągu drogi wojewódzkiej nr 503. Obecnie trwa przetarg na wyłonienie wykonawcy robót. Pierwsze prace rozpoczną się najprawdopodobniej na jesieni tego roku.
Projekt pn. „Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta Elbląga – etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju” polegać będzie na modernizacji jednej z głównych arterii komunikacyjnych Elbląga, które łączą ścisłe centrum z rozwojowymi terenami zlokalizowanymi w północnej części miasta. 

W ramach projektu zrealizowane zostaną przebudowa i budowa jezdni wraz z pasami dzielącymi i skrzyżowaniami w ciągu przebudowywanej drogi wojewódzkiej, chodników i ścieżek rowerowych, zatok postojowych, zatok autobusowych z wiatami i peronami, peronów tramwajowych z wiatami zjazdów, sygnalizacji świetlnych, oświetlenia ulicznego, odwodnienia ulic. Wykonanie zostaną również prace polegające na usunięciu kolizji przebudowywanej drogi z torowiskiem i siecią trakcyjną oraz infrastruktury technicznej.

Rozbudowa i unowocześnienie infrastruktury drogowej, która będzie bezpośrednim efektem realizacji projektu, wpłynie wzrost dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych Elbląga. Planowany I etap przebudowy układu komunikacyjnego DW 503 jest kolejnym elementem kompleksowego wieloletniego programu rozwoju infrastruktury komunikacyjnej, warunkującego rozwój społeczno-gospodarczy miasta.

Cele projektu to:
- poprawa konkurencyjności Elbląga i regionu poprzez zwiększenie dostępności do przemysłowych terenów rozwojowych w północnej części miasta, w tym strefy ekonomicznej i Elbląskiego Parku Technologicznego. Polepszony dostęp drogowy do funkcjonujących przedsiębiorców i terenów inwestycyjnych wpłynie na konkurencyjność miasta i regionu.
- nowe rozwiązania techniczne m.in. poprawa kolizji z siecią tramwajową, polepszenie stanu technicznego drogi, przebudowa przystanków komunikacji miejskiej i budowy ścieżek rowerowych wpłynie znacząco na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców i innych użytkowników drogi wojewódzkiej nr 503.
- poprawa parametrów drogi przyczyni się do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia środowiska poprzez zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin do powietrza na przebudowywanych odcinkach,
- zwiększenie dostępności do urzędów, instytucji, obiektów mieszkalnych i handlowych oraz miejsc pracy zlokalizowanych w obszarze oddziaływania projektu, zwiększy jakość życia mieszkańców Elbląga i regionu

Planowane zakończenie realizacji inwestycji to 2013 rok.

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.
Całkowite koszty projektu: 77.548.646,41 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 51.641.559,15 PLN