Nagrodzeni za poprawę bezpieczeństwa w mieście

Dzisiaj Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wręczył wyróżnienia 17 osobom, które prowadziły aktywne działania w ramach programu "Bezpieczny Elbląg". Wśród nagrodzonych znaleźli się m.in. policjanci, strażniczka miejska, dyrektorzy szkół, placówek socjalnych, jednostek budżetowych, czy spółdzielni mieszkaniowych.

 

 

Podczas dzisiejszego posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które otworzył Prezydent Elbląga Jerzy Wilk wręczono wyróżnienia, ale także debatowano nad samym programem "Bezpieczny Elbląg" i ewentualnym jego ulepszeniem. Przypomnijmy pełna nazwa programu brzmi Miejski program zapobiegania przestępczości oraz bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Jedak bardziej znany jest pod krótkim hasłem "Bezpieczny Elbląg", to program realizowany z powodzeniem w naszym mieście.

W ramach programu działają trzy komisje, które zaprezentowały dziś swoje sprawozdania.


Komisja ds. Edukacji dla Bezpieczeństwa - organizowała spotkania, prelekcje, zajęcia warsztatowe dla dzieci i młodzieży w przedszkolach i szkołach z przedstawicielami służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w naszym mieście. Podejmowana tematyka to m.in. cyberprzemoc, przeciwdziałanie uzależnieniom. Spotkania organizowane były również dla dorosłych, przede wszystkim członków rad pedagogicznych, rodziców i opiekunów. Organizacja miejskiego i wojewódzkiego turnieju BRD „Bezpieczne zachowanie się w lesie” –program dla klas V i VI w SP nr 6, koncertu profilaktycznego z recitalem „Jutro jest…wtedy, gdy pochylisz się nad sobą” dla szkół ponadgimnazjalnych, szkoleń dla nauczycieli z zakresu postepowania z młodocianymi sprawcami przemocy seksualnej. Realizacja Projektu –„Szkoła promująca bezpieczeństwo” -warsztaty samoobrony dla nauczycieli.                                                                      


Komisja ds. Rodziny i Spraw Społecznych - w ramach kampanii "Bezpieczny Senior" przeznaczyła środki na kurs samoobrony dla seniorów, przygotowano i dystrybuowano ulotki dla osób doznających przemocy, zorganizowano szkolenie dla oświaty na temat symptomów przemocy w rodzinie.

Komisja ds. Bezpiecznych Przestrzeni - do jej osiągnięć należy m.in. zakup ponad dwustu detektorów tlenku węgla i zamontowanie ich w lokalach komunalnych, przygotowanie tabliczek z numerami alarmowymi, które pojawią się w budynkach komunalnych. Ze środków komisji zakupiono również specjalny namiot mobilny dla Straży Pożarnej.

To tylko część działań podejmowanych przez poszczególne komisje w tym roku. W planach na ten rok jest jeszcze m.in. zamontowanie ławeczek przy przychodniach, objęcie monitoringiem kreatywnego podwórka przy ul. Wapiennej oraz wyposażenie wszystkich przedszkoli w kamizeli odblaskowe.

Lista osób wyróżnionych

OSOBY WYRÓŻNIONE STATUETKĄ I PISEMNYM PODZIĘKOWANIEM
1.        Mirosława Mariańska Z- ca Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu
2.        Hanna Mierzejewska Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Elblągu
3.        Anna Olszewska Dyrektor Ośrodka Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w Elblągu
4.        Artur Adamczuk Dyrektor Zarządu Budynków Komunalnych
5.        Zbigniew Lichuszewski Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego
6.        Mieczysław Szałachowski Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej „Sielanka”

OSOBY WYRÓŻNIONE PISEMNYM PODZIĘKOWANIEM
7.        Bożena Kąkol Dyrektor Szkoły Policealnej im. Jadwigi Romanowskiej w Elblągu
8.       Joanna Pietraszewska Departament Bezpieczeństwa Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Informacji Niejawnych - podinspektor ds. finansów i  logistyki
9.        Anna Pyzik Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
10.       Karolina Wiercińska Strażnik Straży Miejskiej w Elblągu
11.       Agnieszka Wierzbicka Kierownik Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Elblągu
12.       Jarosław Graman Komenda Miejska Policji w Elblągu
13.       Marek Jarosz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu
14.      Marek Kamm Departament Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta w Elblągu -oficer Rowerowy ds. Rozwoju Komunikacji
15.       Tomasz Malesiński Dowódca Jednostki Ratowniczo –Gaśniczej nr 1 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Elblągu
16.       Remigiusz Najman Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Elblągu
17.       Robert Papierowski Komenda Miejska Policji w Elblągu