Miasto wyemituje obligacje

Elbląscy radni przyjęli dziś projekt uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Miasto wyemituje do 34.400 (słownie: trzydzieści cztery tysiące czterysta) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda na łączną kwotę do 34.400.000 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta tysięcy złotych). Emisja obligacji nastąpi w terminie do 31 grudnia 2013 roku. Za przyjęciem uchwały głosowało 21 radnych, wstrzymało się 2, zaś jedna osoba nie głosowała.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 100 osób.
-Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
- Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
- Obligacje nie będą zabezpieczone.

Celem emisji obligacji jest spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup wyemitowanych obligacji. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:

1) seria O13 o wartości 4.700.000 zł,
2) seria P13 o wartości 4.700.000 zł,
3) seria R13 o wartości 5.200.000 zł,
4) seria S13 o wartości 1.600.000 zł,
5) seria T13 o wartości 1.700.000 zł,
6) seria U13 o wartości 1.500.000 zł,
7) seria W13 o wartości 4.000.000 zł,
8) seria X13 o wartości 5.000.000 zł,
9) seria Y13 o wartości 6.000.000 zł,

Cena emisyjna obligacji będzie równa wartości nominalnej. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Gminy – Miasta Elbląg. Wykup obligacji nastąpi po upływie:
1) 3 lat od daty emisji obligacji serii O13,
2) 4 lat od daty emisji obligacji serii P13,
3) 5 lat od daty emisji obligacji serii R3,
4) 6 lat od daty emisji obligacji serii S13,
5) 7 lat od daty emisji obligacji serii T13,
6) 8 lat od daty emisji obligacji serii U13,
7) 9 lat od daty emisji obligacji serii W13,
8) 10 lat od daty emisji obligacji serii X13,
9) 11 lat od daty emisji obligacji serii Y13,

Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów
własnych Gminy – Miasta Elbląg w latach 2013-2024.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Elbląg, który jest upoważniony do:
1) zawarcia umowy z podmiotem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
2) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu, w sposób zwyczajowo przyjęty, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miejskiego.