Akcja Zima 2013/2014

akcja zima
Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg przedstawia informacje na temat Akcja Zima 2013/2014.

 

Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie zimowym 2013/2014 realizuje Skanska S.A. Oddział PUDiZ w Gutkowie.

Do obowiązków Wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg należy m.in.: utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego, zapobieganie i zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi, zgarnianie śniegu i błota pośniegowego, posypywanie piaskiem i środkami uszorstniającymi nawierzchnię jezdni i chodników, wywóz nadmiernej ilości śniegu oraz pozimowe podczyszczanie jezdni i chodników planowane na marzec i kwiecień 2014 r.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3 godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2 godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawiska atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź. Czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 6 godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość. Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach zaliczonych do I kolejności nie może przekroczyć 3 godz. od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w czasie 6 godzin od chwili ustania opadów śniegu.

Wszystkie pojazdy odśnieżające jezdnie i chodniki posiadać będą oznakowanie zgodne z poniższym wzorem:

akcja zima - oznakowanie

Z dniem 1.11.2013 r. Skanska S.A. Oddział PUDiZ w Gutkowie ma uruchomiony punkt informacyjno-dyspozycyjny zlokalizowany w Nowinie k/o Elbląga czynny całą dobę pod numerami telefonów:

tel. stacjonarny: 89 757 97 60
tel. komórkowy: 797 229 315


Informujemy, że na terenie Elbląga nie tylko DRID prowadzić będzie „Akcję Zima”. Prowadzić  ją również będą właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy  nieruchomości tj. m.in. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe.

Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu. Straż Miejska przyjmować będzie również interwencje dotyczące nie wywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nieruchomości i będzie prowadzić postępowania wyjaśniające.

Przypominamy: Za  uprzątnięcie błota, piachu, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników miejskich położonych wzdłuż nieruchomości, niezależnie, czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek odpowiadają właściciele tych nieruchomości, (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością). Obowiązek taki na w/w właścicieli nakłada ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 j.t.).

Nawet w przypadku gdy Skanska S.A. oddział PUDiZ w Gutkowie udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to w/w właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości./

Uwagi w powyższych sprawach prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu: 55 239 30 34

Mieszkańcy mogą również kontaktować się z osobą sprawującą nadzór i kontrolę ze strony Miasta  nad przebiegiem „akcji zima” na drogach i zgłaszać swoje uwagi oraz wnioski w zakresie zimowego utrzymania dróg pod numerem telefonu: 55 239 32 95 (numer telefonu widnieje również na wzorze oznakowaniu pojazdów - rys. 1)


Linki:
1.    Wykaz jezdni ulic i parkingów objętych zimowym utrzymaniem
2.    Wykaz chodników i placów objętych zimowym utrzymaniem