Karta Dużej Rodziny dla Elbląga

Podczas dzisiejszej XXVI sesji Rady Miejskiej elbląscy radni zdecydowali o wprowadzeniu na terenie naszego miasta Programu pn. "Karta Dużej Rodziny". W głosowaniu wzięło udział 25 radnych, uchwałę przegłosowano przez aklamację. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 roku. Projekt Karty Dużej Rodziny to jeden z elementów programu wyborczego Prezydenta Jerzego Wilka.

Program "Karta Dużej Rodziny" adresowany jest do dużych rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Elbląg. Uczestnicy programu będą uprawnieni do korzystania ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz bezpłatnych świadczeń oferowanych przez podmioty.

Przez pojęcie "Duża rodzina" - należy rozumieć rodzinę lub rodzinę zastępczą, składającą się z rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodziców (rodzica) lub opiekunów prawnych (opiekuna prawnego).

Regulamin „Karty Dużej Rodziny”, jej wzór, a także wzór wniosku o wydanie "Karty Dużej Rodziny" wprowadzone zostaną w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Elbląg.

Program jest elementem polityki prorodzinnej realizowanej przez samorząd Gminy Miasto Elbląg i ma na celu:

1) promocję modelu dużej rodziny oraz działań na rzecz jej wzmocnienia,
2) wspieranie dużych rodzin oraz kształtowanie ich pozytywnego wizerunku,
3) zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży wychowującej się w dużych rodzinach,
4) poprawę warunków życia dużych rodzin.

Uczestnicy programu Karty Dużej Rodziny mają prawo do ulg:
1) w opłatach za przejazd komunikacją miejską,
2) w opłatach za opiekę nad dzieckiem w żłobkach miejskich i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg,
3) w opłatach za wypoczynek letni i zimowy dzieci i młodzieży organizowany przez szkoły, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Elbląg,
4) na wstęp do obiektów, udziału w zajęciach i wydarzeniach sportowych, kulturalnych oraz edukacyjnych organizowanych przez instytucje miejskie.

Uczestnicy Programu „Karta Dużej Rodziny” będą mieli możliwość skorzystania z innych ulg określonych przez podmioty nie powiązane strukturalnie i kapitałowo z samorządem Gminy Miasto Elbląg, prowadzące działalność gospodarczą, które przystąpią do programu zawierając stosowne porozumienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 lutego 2014 roku.