Spółka Hekon musi płacić Elblągowi kary umowne za niezrealizowanie inwestycji

Spółka Akcyjna Hekon Hotele Ekonomiczne, która miała wybudować w Elblągu hotel typu Ibis nadal będzie musiała płacić miastu kary umowne z tytułu niezrealizowania inwestycji. Sąd Okręgowy w Elblągu wyrokiem z dnia 16 października 2013 r. oddalił bowiem powództwo spółki o uznanie nieważności klauzuli umownej nakładającej na nią obowiązek płacenia kary umownej w wysokości 100 tys. złotych za każdy rok zwłoki w rozpoczęciu budowy hotelu. W pozwie Spółka domagała się także zasądzenia kwoty 200.000 zł tytułem zwrotu nienależnie uiszczonej Gminie kary umownej za dwa lata zwłoki.Przypomnijmy, Hekon Hotele Ekonomiczne S.A. zakupiła od miasta działkę o powierzchni 0,22 ha w 2007 roku za kwotę ponad 817 tys. zł. Na działce tej wybudowany miał być hotel typu Ibis o dwu lub trzygwiazdkowym standardzie. W zamierzeniach budynek hotelu miał mieć pięć pięter i 110 pokoi oraz parking podziemny i naziemny, powstać miała także restauracja. Inwestycja nigdy się nie rozpoczęła. Przedstawiciele inwestora wysyłali natomiast do Gminy Miasto Elbląg  pisma, w których prosili o przesunięcie terminów zapłaty kar umownych. Tłumaczyli, że przyczyną braku rozpoczęcia realizacji tej inwestycji jest kryzys ekonomiczny.

Urząd Miejski w Elblągu od 2009 r. wysłał w sumie cztery wezwania do zapłaty inwestorowi. Spółka Hekon zapłaciła karę dwukrotnie. Niestety umowa zawarta ponad 5 lat temu nie daje możliwości odebrania działki przy Al. Tysiąclecia inwestorowi. Może tylko co roku nakładać na spółkę kary umowne.

- 28 stycznia 2013 roku spółka Hekon złożyła oświadczenie, w którym wskazała, że nie wybuduje hotelu za zakupionej działce. W kwietniu 2013 roku spółka złożyła do Sądu Okręgowego w Elblągu pozew przeciwko Gminie Miasto Elbląg o zapłatę 200 tys. zł, czyli zwrot kar umownych oraz uznanie nieważności klauzuli umownej, na podstawie, której spółka zobowiązana była do zapłaty kary umownej. Spóła Hekon w uzasadnieniu wskazywała, iż zapłacona kwota, tytułem kary umownej była świadczeniem nienależnym Gminie, natomiast samo świadczenie spowodowane było pozostawaniem Spółki pod przymusem stosownych zapisów zawartych w akcie notarialnym. Spółka złożyła tam bowiem oświadczenie, iż podda się egzekucji komorniczej jeżeli nie będzie płaciła kar umownych. Sąd Okręgowy w Elblągu oddalił jednak powództwo spółki. Jest to wyrok I instancji– wskazuje Patryk Ogórek radca prawny Urzędu Miejskiego w Elblągu.Takie rozstrzygnięcie wskazuje, że Spółka Hekon nadal musi płacić kary umowne Gminie Miasto Elbląg w związku z niewybudowaniem hotelu, zgodnie zobowiązaniem przyjętym na siebie w umowie. Wyrok nie jest prawomocny, przysługuje od niego odwołanie.