Gdańskie konsorcjum wykona dokumentację dla terenów Modrzewiny Południe

Podpisano umowę na wykonanie opracowań studyjno-koncepcyjnych dla 133 ha terenów inwestycyjnych Modrzewiny Południe w Elblągu.
Zamówienie realizować będzie gdańskie konsorcjum firm: AJM Sp. z o.o. oraz ZNAK Drogowa Pracownia Projektowa Tomasz Stawarz. W ramach zamówienia powstanie, m.in. projekt  budowy pięciu nowych dróg zlokalizowanych w tej dzielnicy. Realizacja przedsięwzięcia ma także ułatwić przygotowanie dużych, atrakcyjnych działek przeznaczonych pod inwestycje. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie prowadzona etapami. Etap pierwszy to opracowanie kompleksowych badań geotechnicznych, w tym określenie warstw geologicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych na całym obszarze objętym projektem. Ponadto Wykonawca opracuje dokumentację techniczno-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko naturalne, na odcinku ok 425 m przy ul. Kwiatkowskiego.

W drugim etapie zostanie sporządzone studium wykonalności, w tym raport o barierach inwestycyjnych, raport o oddziaływaniu na środowisko naturalne wraz z analizą kosztowych makroniwelacji. Wykonawca opracuje dokumentację techniczną i projektowo-budowlaną związaną z uzbrojeniem terenu pod inwestycje dla czterech planowanych dróg, kanalizacji deszczowej oraz branży hydrologicznej w zakresie niezbędnej regulacji koryt cieków wodnych wraz z budową zbiorników retencyjnych. Na tym etapie zostanie wykonana również dokumentacja techniczna wstępnego rozeznania saperskiego, koncepcji dostaw potrzebnych mediów, a także opracowanie ekofizjologiczne dla obszaru objętego projektem.

Etap trzeci to nadzór autorski, w trakcie robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na II kwartał 2014 r.

Całkowity koszt realizacji zamówienia to 969 978 zł brutto. W ramach projektu miasto otrzyma dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych tj. 650 847,55  Pierwotnie wniosek opiewał na kwotę 4.000 000,00 zł, co oznacza oszczędności dla miasta w wysokości 485 144,55 zł wkładu własnego do projektu.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość”.