EPT - charakterystyka firm

ept
Elbląski Park Technologiczny funkcjonuje od kwietnia 2011 roku. Obiekt stał się już siedzibą dla 19 firm. Prezentujemy najważniejsze założenia dla funkcjonownia EPT i charakterystykę mieszczących się w nim firm.

Elbląski Park Technologiczny to pierwszy Park na Warmii Mazurach, w którym funkcjonuje 19 zróżnicowanych pod względem działalności podmiotów. Dysponujemy powierzchnią biurową klasy A, konferencyjną, warsztatową oraz laboratoryjną. Specjalizujemy się w 4 obszarach: zaawansowanych analiz chemicznych (własna kadra naukowa); technologiach skanu i druku 3D, technologii drewna i mebli oraz metaloznawstwa. Inwestorów zachęcamy najniższymi opłatami za powierzchnię biurową w tej klasie na terenie Warmii i Pomorza. W ramach realizowanego projektu oferujemy także wsparcie w zakresie opracowywania innowacji dla poszczególnych firm, już wkrótce będziemy chwalić się konkretnymi wynikami badań, które realizujemy dla naszych lokatorów. Jednym ze sposobów zarządzania Parkiem jest outsourcing usług technicznych, okołobiznesowych i doradczych. Kilkuosobowy zespół Parku uzupełnia oferta młodych i doświadczonych firm, które świadczą usługi w zakresie prawa, doradztwa podatkowego, wsparcia finansowego młodych firm czy obsługi Parku w zakresie IT. Rozwiązanie takie pozwalają nam efektywniej wykorzystywać powierzone środki publiczne poza tym dajemy zlecenia i pracę dla kolejnych firm.

Przykłady firm działających na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego:

ABB Sp. z o.o. firma zajmuje się obsługą operacyjną systemu ERP, poczty i bazy danych oraz sieci lokalnych i rozległych. Pracownicy zlokalizowani w EPT należą do informatycznej organizacji krajowej grupy ABB w Polsce. Ponadto zespół zapewnia wsparcie użytkowników w północnym rejonie Polski oraz kontroling finansowy i bezpieczeństwo systemu informatycznego grupy ABB w Polsce.
Przedmiot działalności: wewnętrzny oddział informatyczny korporacji ABB.

ACOUSTICS  Sp. z o.o. to spółka z kapitałem norweskim, dostarczająca kompleksowo rozwiązania redukujące hałas. Firma z branży offshore – wydobywczy przemysł morski, projektuje i produkuje elementy redukujące hałas na platformach wiertniczych. Acoustics planuje ścisłą współpracę z Laboratorium Środowiska Pracy EPT w zakresie diagnostyki i detekcji źródeł hałasu. Park będzie świadczył dla firmy usługę w postaci badań poziomu hałasu na platformach wiertniczych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu.  W ostatnich dniach firma wygrała duży kontrakt na zaprojektowanie, produkcję i montaż całej sieci wentylacji na platformie wydobywczej.
Przedmiot działalności : biuro projektowe, biuro zarządu, przemysł morski wydobywczy.

AP DIZAJN Agata Zambrzycka to studio projektowe specjalizujące się w projektowaniu wzornictwa przemysłowego na potrzeby produkcji, zarządzania wzornictwem w firmach produkcyjnych oraz projektowaniu wnętrz.
Przedmiot działalności: biuro projektowe, siedziba firmy.

B&P Service Sp. z zo.o. i Wspólnicy Sp. komandytowa firma specjalizująca się w branży chemii przemysłowej, oferująca ekologiczne preparaty chemiczne mające zastosowanie w przemyśle wydobywczym – głównie górnictwo, sektor preparatów antykorozyjnych, niwelujących zapach. Firma współpracuje z takim gigantem górniczym jak KGHM Polska Miedź, wdraża swoje produkty w kopalniach i rafineriach.
Przedmiot działalności: biuro handlowe, biuro zarządu, chemia przemysłowa.

Eko – Partner Urszula Małek firma działa w branży ochrona środowiska, prowadzi politykę związaną z wprowadzaniem na rynek i obrotem: opakowań i produktów objętych opłatą produktową; sprzętu elektrycznego i elektronicznego/WEEE; baterii i akumulatorów; substancji i preparatów chemicznych oraz wyrobów o zamierzonym uwolnieniu tychże substancji i preparatów/REACH; substancji zubażających warstwę ozonową/SZWO, w tym freonów; pojazdów. Organizuje również  szkolenia z zakresu ochrony środowiska.  
Przedmiot działalności:  operaty środowiskowe, usługi dla firm.

Euro- Projekt Grzegorz Latecki biuro projektowe zajmuje się projektowaniem różnorodnych obiektów budowlanych.
Przedmiot działalności: biuro projektowe, siedziba firmy.

InfoPower Sp. z o. o. obszar działalności firmy obejmuje kompleksową obsługę księgowo-podatkową oraz obsługę kadr i płac w pełni sprzężoną z outsourcingiem IT. Firma proponuje szereg gotowych rozwiązań dla firm.
Przedmiot działalności: zarządzanie urządzeniami informatycznymi oraz przetwarzanie danych.

ITMAR Marek Szypulewski technologie 3D prototypowanie, skan, druk, grawer technologią 3 D. Firma to nowoczesne i innowacyjne przedsiębiorstwo. Właściciel firmy samodzielnie projektuje i montuje bezzałogowe obiekty latające – drony.
Przedmiot działalności:  pracownia szybkiego prototypowania 3D.

Jet System Sp. z o.o. Sp. komandytowa w Parku firma posiada własne laboratorium cięcia wodą, firma specjalizująca się w technologii cięcia strumieniem wody, sprzedaży, serwisu technologii amerykańskiej, a także w pracach nad własnymi produktami.
Przedmiot działalności: wykorzystanie strumienia wody do cięcia.

MBS SYSTEMS S.C. firma oferuje głównie usługi informatyczne w zakresie projektowania oprogramowania dedykowanego i stron internetowych, korzystając z własnych rozwiązań. MBS Systems wykonuje zaawansowane procesy informatyczne dla potrzeb fabryk mebli.
Przedmiot działalności: informatyka; systemy i instalacje informatyczne.

Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka celem Stowarzyszenia jest wspomaganie rozwoju gospodarczego, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy. Stowarzyszenie realizuje szereg programów przy współpracy z Urzędami Pracy, Ośrodkami Pomocy Społecznej z kilkunastu powiatów województwa Warmińsko-Mazurskiego i Pomorskiego.
Przedmiot działalności: wsparcie finansowe dla małych firm; filia stowarzyszenia.

Korbastudio Jacek Korba wykonuje wszelkie usługi związane z obrazem i dźwiękiem - od prostej instalacji kina domowego - po zaawansowane systemy inteligentnych domów czy multiroomów.
Przedmiot działalności: branża audio video, siedziba firmy.

TEST Stanisław Gojlik automatyka przemysłowa, urządzenia i systemy do takich branż jak przemysł petrochemiczny, energetyka jądrowa, firma adaptuje i udoskonala oprogramowanie do sterowana ruchem drogowym w miastach.
Przedmiot działalności: automatyka przemysłowa.

WJSP POLAND Sp. z o.o. to ogólnopolski dystrybutor części zamiennych oraz ścierniwa do maszyn tnących strumieniem wody (waterjet). Nowością są nowoczesne urządzenia do oczyszczania powierzchni technicznych i budowlanych strumieniem wodno-ściernym.
Przedmiot działalności: sprzedaż części do maszyn do cięcia wodą, biuro handlowe.

 


Centra Badawcze Elbląskiego Parku Technologicznego


Metrotest Sp. z o.o. – akredytowane laboratorium w zakresie metaloznawstwa, dzierżawca Centrum Metaloznawstwa;
Zasadnicza działalność Spółki obejmuje wykonywanie badań materiałowych, ekspertyz materiałowych, wzorcowanie przyrządów pomiarowych i pomiarów wielkości fizycznych. W Centrum Metaloznawstwa Metrotest, opracowuje innowacyjne metody badawcze dotyczące analizy olejów smarowych z wykorzystaniem najnowocześniejszej aparatury badawczej. Nowe metody pozwolą na zwiększenie wachlarza usług firmy oraz wpłyną na usprawnienie procesów/technologi przemysłowych, w których wykorzystuje się oleje smarowe. Nowe metody badawcze będą akredytowane zgodnie z zaleceniami Polskiego Centrum Akredytacji.

Centrum Jakości Środowiska
Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych – Elbląski Park Technologiczny
Prowadzi działalność badawczą w zakresie analizy wód, osadów i gleby. Oznaczane będą podstawowe parametry fizykochemiczne, pierwiastki biogenne, jony, metale i niemetale oraz związki organiczne. Laboratorium jest w trakcie przygotowania do procesu akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”. Laboratorium jest częścią Działu Badań i Rozwoju i zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę. Obecnie personel laboratorium opracowuje metodyki badawcze, które będą akredytowane oraz wprowadza system zarządzania w laboratorium.

W laboratorium realizowane są zajęcia dydaktyczne w ramach projektu „Inżynier dla regionu – program zwiększenia liczby absolwentów na kierunkach: mechanika i budowa maszyn, ochrona środowiska, budownictwo” 05.11.2012 - 30.06.2013.


Centrum Jakości Środowiska
Envi-Chem Badania Chemiczne i Środowiskowe Sp. z o.o. – dzierżawca Laboratorium Środowiska Pracy i Emisji
Firma świadczy usługi w zakresie pomiarów hałasu, drgań mechanicznych, emisji pyłów do atmosfery, oświetlenia, mikroklimatu na stanowiskach pracy, jak również badania składu chemicznego ścieków, odpadów przemysłowych, powietrza. Firma posiada akredytację Laboratorium Badawczego nr 975. W pracowni absorpcji atomowej firma przy zastosowaniu najnowszego spektrometru pracującego w technice płomieniowej opracowuje i wdraża nową metodę analityczną, która posłuży do oznaczania analitów na bardzo niskim poziomie stężeń. Metoda ta będzie wykorzystywana do oznaczeń zawartości metali w środowisku pracy w wielu firmach, które dzięki temu usprawnią procesy produkcyjne oraz, co najważniejsze zapewnią odpowiednie warunki pracy.

Centrum Transferu Technologii Informatycznych
ITMar – dzierżawca pracowni szybkiego prototypowania.
W pracowni szybkiego prototypowania wydzierżawionej firmie IT-Mar, za pomocą urządzeń do skanowania, obróbki oraz drukowania w 3D firma wydzierżawiająca wytwarza innowacyjne produkty. Dzięki technice 3D w szybki sposób firma  jest w stanie wizualizować konkretne rozwiązania technologiczne, wdrażać je do produkcji czy też rozwiązywać bardzo skomplikowane zagadnienia techniczo-technologiczne.
W pracowniach komputerowych CTTI Elbląskiego Parku Technologicznego odbywały się praktyki studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu. Podczas praktyk studenci pod opieką pracownika dydaktycznego PWSZ wykonywali prace zlecane przez Lufthansa Systems Poland.

Centrum Technologii Drewna i Mebli
Klaster Mebel Elbląg – dzierżawca  
W laboratorium komputerowym Centrum Technologii Drewna i Mebli, za pomocą specjalistycznego oprogramowania tworzone są prototypy rozwiązań stosowanych we współczesnym meblarstwie, a w laboratorium badawczym tego centrum opracowane rozwiązania techniczne weryfikowane są w rzeczywistych warunkach pracy (badanie wytrzymałości na ściskanie, zginanie, badanie trwałości w warunkach wilgotnościowo-temperaturowych oraz badanie zachowania się produktów poddanych długotrwałemu działaniu promieniowania UV). Oprogramowanie oraz urządzenia badawcze zgromadzone w CTDiM pozwalają na projektowanie podzespołów wykorzystywanych w przemyśle meblarsko-drzewnym.  Paweł Lulewicz
Elbląski Park Technologiczny