Innowacyjności i konkurencyjności ciąg dalszy...

Podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP z woj. warm.-maz., to główne cele projektu, jaki realizuje  Elbląg w partnerstwie z EUH-E.

Projekt, p.n. „Wzrost innowacyjności i konkurencyjności elbląskich MŚP poprzez tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry” dofinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W projekcie udział bierze firma OPEGIEKA Sp. z o.o. z Elbląga oraz firma ITM Sp. z o.o. z Olsztyna. Zatrudnionych jest 5 wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują nad usprawnieniem i wprowadzeniem innowacyjnego rozwiązania, mającego ulepszyć  i poprawić jakość pracy w wyżej wspomnianych przedsiębiorstwach.

Rekrutacja do projektu trwała od początku 2011 r. do kwietnia 2012 r. Przy rekrutacji brano pod uwagę zasadę równych szans, w tym równości płci. Do etapu rekrutacji wysoko wykwalifikowanej kadry mogli przystąpić specjaliści: doktorzy, doktorzy hab. oraz inżynierowie z bogatym doświadczeniem praktycznym (5 lat), którzy musieli być zatrudnieni w jednostce naukowej lub dużym przedsiębiorstwie, przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających oddelegowanie. W ramach projektu zakwalifikowane przedsiębiorstwa otrzymują dofinansowanie na pokrycie kosztów zatrudnienia kadry, w wysokości 50% całkowitych wydatków.

Ciągła wymiana wiedzy, doświadczeń i intensywne wprowadzanie nowych technologii oraz innowacji wpływa na udaną współpracę pomiędzy sektorem nauki i biznesu. Dzięki przystąpieniu do realizacji projektu, przedsiębiorstwa uzyskały wykwalifikowanych pracowników, którzy działają w obszarze badań naukowych, prac rozwojowych i innowacji firmy.
Obecnie analizowane są wyniki ankiet przeprowadzonych wśród kadry wysoko wykwalifikowanej oraz MŚP, które pomimo iż otrzymały  zaproszenie  do przystąpienia do realizacji projektu, nie wzięły w nim udziału. Wyniki badań pomogą odpowiedzieć na kilka kluczowych pytań, a także w przyszłości wspomóc promowanie rozwoju lokalnych technologii, pobudzić działalność innowacyjną, a tym samym regionalny rozwój przedsiębiorstw MŚP oraz umożliwić szerszą więź współpracy pomiędzy wcześniej wspomnianymi sektorami.  Powyższe wyniki badań mogą być również przydatne do organizacji innych podobnych lub zbliżonych projektów. 

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę przedsiębiorstw biorących udział w projekcie:
•    OPEGIEKA Sp. z o.o. - Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno – Kartograficzne, to jeden z polskich liderów branży geodezyjno-informatycznej o ponad sześćdziesięcioletniej tradycji. Przedsiębiorstwo prowadzi prace badawczo-rozwojowe, inwestuje w innowacyjność oraz współpracuje z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Szczególne miejsce w ofercie firmy OPEGIEKA zajmują systemy wspomagające zarządzanie informacją przestrzenną, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, systemy elektronicznego obiegu dokumentów i zadań oraz portale internetowe. Firma specjalizuje się w technologiach masowego przetwarzania danych i zasobów cyfrowych, związanych z budową baz danych jak również zastosowaniach systemów informatycznych w opracowaniach geodezyjnych, kartograficznych i fotogrametrycznych. Przedsiębiorstwo zatrudnia, w ramach realizacji projektu, trzech specjalistów.

•    Firma ITM Sp. z o.o. posiada dziesięcioletnie doświadczenie w pracy programistycznej. Firma tworzy oprogramowania ukierunkowane na klienta. Systemy sterujące produkcją i handlem są przystosowane do pracy w dowolnym przedsiębiorstwie, przez co usprawniają, a także przyspieszają i obniżają koszty działalności firmy. Przedsiębiorstwo współpracuje z firmami o różnej specyfice działalności z Polski i Europy.  Szczegółowe miejsce w ofercie ITM zajmuje platforma Business Intelligence. Jest to nowoczesny system analityczny określany ogólnym terminem Business Intelligence. Systemy te w intuicyjny sposób pozwalają podłączyć się do dowolnego źródła danych, wydobyć dane związane z produkcją, podłączyć się do systemu finansowo-księgowego i zaprezentować dowolne zestawienie tych danych, zarówno w postaci tabel, jak również w formie graficznej na przykład za pomocą kokpitów menadżerskich. Do grona pracowników firmy ITM Sp. z o.o., w ramach realizacji projektu, zatrudniono dwóch specjalistów.