ZUO to Zakład XXI wieku.

Dla Zakładu Utylizacji Odpadów w Elblągu rok 2012 był rokiem wyjątkowym, ponieważ kończyła się realizacja przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”, która pozwalała na zmianę systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.Dotychczasowy  proces zagospodarowania odpadów komunalnych poprzez system  składowania z częściowym wysortowaniem surowców wtórnych został zamieniony na system MBP, czyli mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych. Mówiąc prościej - cały strumień odpadów komunalnych zostaje poddany mechanicznej obróbce polegającej na wyodrębnieniu frakcji biodegradowalnej, surowcowej i balastowej. Frakcja biodegradowalna  zostanie poddana procesowi obróbki biologicznej na instalacji kompostowania.

W ramach  przedsięwzięcia podzielonego na 9 Kontraktów wykonawczych w połowie roku 2012 zakończono realizację wszystkich zadań oprócz Kontraktu V – zaprojektowanie i  budowa kwatery balastu. Wykonawca Kontraktu V – Hydrobudowa Polska ogłosiła upadłość i Spółka zmuszona była rozliczyć wykonawcę i rozpisać nowy przetarg na realizację pozostałych do wykonania prac.

W sierpniu udało się wyłonić wykonawcę – firmę „FOLEKO” ze Świdnicy, która rozpoczęła roboty i obecnie kończy wykonanie kwatery balastu.
(Oczywiście  ZUO, gdy tylko otrzymał informację o upadłości Hydrobudowy Polska, wymówił Umowę i rozpoczął procedurę prawną przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”. Ministerstwo Środowisko jako Instytucja Wdrażająca wyraziło zgodę na przesunięcie terminu realizacji Kontraktu V oraz w ramach oszczędności wykonania instalacji do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów).

W ramach przedsięwzięcia wykonano:
•    Sortownię odpadów komunalnych i z selektywnej zbiórki (o wydajności 70 000Mg w skali roku) składającą się z nawy nadawczej, rozrywarki worków, kabiny wstępnego sortowania, sita bębnowego pozwalającego na separację trzech frakcji  0-80 mm, 80-300 mm i powyżej 300 mm,  6 separatorów fotooptycznych, separatora balistycznego, 3 separatorów metali, kabiny sortowniczej umożliwiającej podczyszczanie i rozdział surowców wtórnych, prasy umożliwiającej belowanie poszczególnych rodzajów surowców wtórnych. Sortownia umożliwia sortowanie odpadów na 14 frakcji.
•   Sortownię szkła (o wydajności około 3 Mg/h) - instalacja umożliwia podczyszczanie i rozdział na kolory stłuczki szklanej.
•   Kompostownię w systemie BIODEGMA (o wydajności 28 000 Mg na rok), w skład której wchodzi 10 modułów kompostujących, 8 miejsc kompostujących fazy II, plac dojrzewania kompostu,  
•   Plac gromadzenia i przerobu odpadów budowlanych i wielkogabarytowych ze stosownym wyposażeniem technicznym,
•    Magazyn odpadów niebezpiecznych,
•    Budynek administracyjny,
•    Plac „Centrum Recyklingu”,
•    3 agregaty prądotwórcze wykorzystujące biogaz z kopca bioenergetycznego,
•    Infrastrukturę towarzyszącą  sortowni i kompostowni.

Wydatki to około 78 mln zł netto, w tym dofinansowanie z PIOiŚ to kwota około 42 mln zł.

W czerwcu firma rozpoczęła nabór pracowników do przeprowadzenia rozruchu technologicznego instalacji. W następnych miesiącach zwiększała załogę o 96 pracowników i  obecnie pracuje 160 osób.

Plan gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2012-2016 podzielił województwo na 5 Regionów Zagospodarowania Odpadów Komunalnych.  ZUO jest Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północnego, w skład którego wchodzi 15 gmin:  Miasto Elbląg, gminy powiatów braniewskiego, elbląskiego (oprócz gminy Godkowo). W  Regionie zamieszkuje około 218 000 mieszkańców. Władze samorządowe mając na względzie wytyczne Urzędu Marszałkowskiego postanowiły wspólnie prowadzić gospodarkę odpadami komunalnymi poprzez elbląski ZUO i Stacje Przeładunkowe Odpadów w Braniewie i Pasłęku.  We wrześniu 2012 roku Stacje zostały oddane do użytkowania, natomiast w grudniu ZUO, na podstawie umowy dzierżawy, rozpoczął działalność na stacjach przeładunkowych przyjmowania odpadów z okolicznych gmin.

Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu prowadził w 2012 r. działalność gospodarczą w oparciu o zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Plan finansowy. 

W okresie obrachunkowym firma osiągnęła następujący wynik finansowy:
–    przychody ze sprzedaży     13 607 794,05 zł
–    koszty działalności operacyjnej     13 851 609,57 zł
–    strata ze sprzedaży     243 815,52 zł
–    pozostałe przychody operacyjne     922 933,98 zł
–    pozostałe koszty operacyjne     190 189,27 zł
–    zysk z działalności operacyjnej                  488 929,19 zł
–    przychody finansowe     175 170,21 zł
–    koszty finansowe     628 991,05 zł
–    zysk z działalności gospodarczej     35 108,35 zł
–    podatek dochodowy     34 899,00 zł
–    zysk netto     209,35 zł

Zakład  przyjął następujące ilości odpadów:
•    Nie segregowane ( zmieszane) odpadów komunalnych -  48 213,67 Mg,
•    Odpadów z czyszczenia ulic i placów - 34,16 Mg,
•    Odpadów wielkogabarytowych - 444,53 Mg,
•    Odpadów opakowaniowych - 1 199,95 Mg,
•    Odpadów budowlanych - 5 396,49 Mg,
•    Odpadów pochodzących z grupy komunalnej - 701,91 Mg,
•    Papier i tektura - 693,52 Mg,
•    Pozostałe różne - 188,87 Mg.
•    Ogółem - 57 103,64 Mg.

W ramach prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu zebrał następujące ilości:

 

Rodzaj odpadów

Kod

Waga [Mg]

Opakowania z tworzyw sztucznych

150102

515,82

Opakowania ze szkła

150107

680,18

Papier i tektura

200101

693,52

Razem

1889,52

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu przyjęte odpady komunalne poddał procesowi sortowania i odzysk następujące ilości surowce wtórne.

Rodzaj odpadów surowcowych

Waga [Mg]

1.

Makulatura (karton)

300,190

2.

Makulatura mieszana

455,340

3.

Szkło opakowaniowe bezbarwne

458,360

4.

Szkło opakowaniowe kolor

404,470

5.

Folia opakowaniowa bezbarwna

38,990

6.

Folia opakowaniowa kolorowa

222,390

7.

Tworzywo PET bezbarwny

139,040

8.

Tworzywo PET niebieski

74,360

9.

Tworzywo PET zielony

38,100

10.

Tworzywa PET mix

6,800

11.

Tworzywo PET nakrętki

19,210

12.

Tworzywo opakowaniowe HDPE i PP

115,750

13.

Tworzywo twarde zderzaki

2,030

14.

Złom stalowy mieszany

200,860

15.

Złom aluminiowy

15,035

16.

Złom stalowy opakowaniowy

32,800

17.

Opony

27,120

18.

Odpady z drewna

58,830

19.

Opakowania wielowarstwowe

59,820

20.

Styropian

2,280

21.

Szkło techniczne

19,020

Razem

2 690,795


Do selektywnej zbiórki odpadów w workach zużyto 146 300 sztuk worków.
Na pracę nowych urządzeń zużyto 1 024,515 MWh energii elektrycznej.
W celu uzyskania energii cieplnej zużyto 91 656 m³ pozyskanego biogazu z kopca bioenergetycznego na zasilanie kotła co. Ponadto agregaty prądotwórcze zużyły do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 221 825 m³ biogazu. Na pochodniach  spalono 351 606 m³ biogazu na terenie zakładu i 358431 m³ biogazu w Gronowie Górnym.
Praca zakładu w nowym systemie spowodowała znaczący wzrost ilości odcieków, które dostarczane były ilości 18 280,96  m³ do Oczyszczalni Ścieków EPWiK.

EDUKACJA EKOLOGICZNA

Ważnym elementem działalności Spółki jest edukacja ekologiczna a w szczególności prowadzony od wielu lat konkurs na selektywną zbiórkę w placówkach oświatowych.
W XVI edycji  Konkursu 2011/2012 udział wzięło 67 placówek oświatowo-wychowawczych: 50 z terenu miasta Elbląga  i 17 z terenu gmin ościennych:  Gronowo Elbląskie (3),  Elbląg (4),  Tolkmicko (5), Markusy (3),  Milejewo(2).  Wśród placówek elbląskich uczestniczących w Konkursie było 21 przedszkoli, 14 szkół podstawowych, 9 gimnazjów,  6  szkół średnich,  3 Bursy Szkolne,   2  Ośrodki Szkolno-Wychowawcze. Łącznie uczęszcza do tych placówek  19.539 uczniów.
Ogółem zebrano  116.187 kg odpadowych surowców, z czego w placówkach gminnych 11.801,50 kg.
W poszczególnych grupach odpadów wyniki są następujące:
Baterie                              -  4.671,5  kg   (w roku ubiegłym  4.366 kg )
Puszki                               -  1.209,5 kg                                (1.658,5 kg )
Kartoniki po napojach          -  2.000,0  kg                                 ( 3.234  kg )   
Makulatura                         -  80.266,0  kg                               (54.326 kg)
Nakrętki                            -  28.040,0  kg                                (27.643 kg)    
- przy 300 sztuk/kg daje to 8 milionów 412 tysięcy sztuk - ułożone jedna za drugą utworzyłyby kolorową ścieżkę o długości 252 km!,   w stosunku do roku poprzedniego „ekologiczna ścieżka” wydłużyła się  o 3 kilometry.

Tradycyjnie najwięcej odpadów zebrali uczniowie elbląskich szkół podstawowych (5.706 uczniów zebrało 48.063 kg odpadów) oraz dzieci z przedszkoli  – ( 2.409 dzieci zebrało 33.147,5 kg  różnych surowców).

ZUO organizuje co roku Elbląskie Dni Recyklingu. 19 maja 2012 r. przeprowadzono ekologiczną imprezę pt. „V Elbląskie Dni Recyklingu”.

Wielki rodzinny festyn odbył się w Centrum Handlowym OGRODY.  Przez scenę w CH „OGRODY” przewijał się barwny korowód dzieci z elbląskich szkół i przedszkoli prezentujących skecze, piosenki i całe spektakle inspirowane ekologią. Główną atrakcją festynu był konkurs na selektywną zbiórkę odpadów, w którym nagrodami były m.in.: sadzonki  krzewów, kwiatów, ziół , zabawki, książki, plecaki, kubeczki itp.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się materiały edukacyjne i  upominki od uczestniczących w festynie współorganizatorów ( REBA S.A., REKOPOL S.A., RECAL).

Wyniki zbiórki odpadów w trakcie V  Elbląskich Dni w dniu 19 maja 2012 r. były następujące:
•    Makulatura - 12.700 kg                                              
•    Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 9.070 kg                                    
•    Szkło opakowaniowe - 2.500 kg                                                                        
•    Butelki PET - 1.480 kg                                                                        
•    Puszki aluminiowe  -  300 kg                                                                       
•    Zużyte baterie  -  726 kg                                                                      
•    Nakrętki z tworzywa - 2.688 kg                                                                     
•    Kartoniki po napojach - 68 kg                                              
Razem: 29.532 kg      

KONKURS "PRZEGLĄDU KOMUNALNEGO"
Zakład Utylizacji Odpadów co roku bierze udział w konkursie organizowanym przez czasopismo „Przegląd Komunalny”. W listopadzie 2012 r. odbył się Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON przy Targach POLEKO 2012. W ramach Kongresu nastąpiło rozstrzygnięcie XIII edycji Konkursu o Puchar Recyklingu. ZUO otrzymał Puchar Recyklingu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i nagrodę pieniężną (10 000 zł) ufundowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, nominację do Tygrysa Recyklingu oraz wyróżnienie w kategorii „Zielony Kontakt” oraz tytuł „Mistrza Edukacji Ekologicznej” i nagrodę pieniężną wysokości  5 000 zł zł przyznaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki  Wodnej w Warszawie.

PLANY SPÓŁKI NA 2013 ROK
1. Zaprezentowanie Zakładu uczestnikom Konferencji „Mechaniczno-Biologiczne Przetwarzanie odpadów” (7-9 maja, Elbląg).
2. Zaprezentowanie Zakładu uczestnikom Forum Ekologicznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego (17 maja, Elbląg). 
3. Uroczyste zakończenie realizacji przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”  (kwiecień – maj)
4. Przygotowanie imprezy plenerowej propagującej selektywną zbiórkę odpadów pod nazwą „VI Elbląskie Dni Recyklingu” (8 maja).
5. W ramach „VI Elbląskich Dni Recyklingu” (17 maja) odbędzie się rozstrzygnięcie XVI Edycji Konkursu na selektywną zbiórkę odpadów w placówkach oświatowych  Elbląga i okolicznych gmin prowadzących wspólny system gospodarowania odpadami.
6. Zakończenie robót budowlanych podwyższenia kwater składowych, uzyskanie decyzji na użytkowanie i zamknięcie kwatery oraz przystąpienie do rekultywacji.
7. Odbiór i oddanie do eksploatacji kwatery balastu zrealizowanej w ramach przedsięwzięcia „Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu”.
8. Wykonanie kolejnych studni odgazowania kwater składowych nr 3 i 4.
9. Współudział we wdrożeniu nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Miasta Elbląg oraz Regionu Północnego.


Opracował.
Marian Wojtkowski
Dyrektor Spółki Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o. w Elblągu