Przeciwko przemocy w rodzinie

Wczoraj odbyło się robocze spotkanie na którym opracowywano gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele Sądu, Prokuratury, Policji, Elbląskiej Delegatury Warmińsko-Mazurskiego Kuratorium Oświaty, elbląskiego MOPS-u, Zespołu Interdyscyplinarnego, a także elbląska radna Małgorzata Adamowicz oraz pracownicy Urzędu Miejskiego.

W trakcie spotkania uczestnicy wspólnie zatwierdzili nazwę programu tj. „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie”. Ustalono również, że program swoim działaniem będzie obejmował lata 2013-2018. Podczas warsztatowej części spotkania, zespoły robocze ustaliły cele programowe oraz wskazały instytucje, które w oparciu o opracowany program, zaplanują zadania do realizacji.

Powołano zespół monitorujący, w skład którego weszło 5 osób, przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego, Policji, Kurator dla nieletnich, elbląska radna oraz Kierownik Ośrodka Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Dom dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży.

Projekt programu zostanie przedstawiony do konsultacji społecznych.