Konkurs RegioStars – zwycięstwo po raz pierwszy

Projekt zrealizowany przez Elbląską Radę Konsultacyjną Osób Niepełnosprawnych zwyciężył w prestiżowym konkursie RegioStars 2013. Jutro w Brukseli przedstawiciele projektu i marszałek Jacek Protas wezmą udział w ceremonii ogłoszenia jego wyników i odbiorą nagrodę z rąk Johannesa Hahna, komisarza UE ds. Polityki Regionalnej.

- To pierwszy projekt z naszego kraju od chwili wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, który dotarł do tego etapu konkursu i w dodatku wygrał w swojej kategorii – podkreśla marszałek Jacek Protas. – Ta nagroda jest kolejnym potwierdzeniem wysokiej efektywności wydatkowania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego i rezultatów, które dzięki właściwemu ich wykorzystaniu osiągamy.

 

RegioStars to konkurs ogłaszany co roku przez Komisję Europejską. Ma on na celu identyfikację ciekawych, innowacyjnych projektów, finansowanych ze środków polityki spójności, a następnie rozpowszechnianie wiedzy o nich. Jury uznało, że w kategorii: „Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu – innowacje społeczne – kreatywne odpowiedzi na wyzwania społeczne” najlepsza jest właśnie koncepcja pod nazwą „Indywidualne Ścieżki Zatrudnienia”. Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przygotowała i zrealizował zwycięski projekt we współpracy z fińską organizacją pozarządową Kynnys ry Turun toimikunta. Uzyskał on dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie w roku 2009. Był to konkurs na projekty innowacyjne, realizowane we współpracy z partnerem zagranicznym, służące wydłużaniu aktywności zawodowej. Dofinansowanie wyniosło ponad 1,9 mln zł, a działania odbywały się w okresie od grudnia 2009 roku do sierpnia 2012 roku.

Cel tego projektu określono jako wzrost zatrudnialności, czyli zdolności do poszukiwania, podjęcia oraz utrzymania zatrudnienia osób po 45 roku życia, które są długotrwale bezrobotne lub nieaktywne zawodowo. Impulsem do podjęcia działań w tym zakresie były w głównej mierze doświadczenia ERKON-u. Funkcjonując w latach 2004 – 2009 jako agencja pośrednictwa pracy, rada dobrze poznała problem krótkiego okresu zatrudnienia osób po 45 roku życia. Te obserwacje potwierdzały także dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Elblągu. Rada postanowiła połączyć tradycyjne i innowacyjne formy aktywizacji zawodowej na każdym etapie wsparcia, czyli w przygotowaniu do zatrudnienia i w samym zatrudnieniu. Innowacyjność projektu polega na kilku elementach: zespołowym podejściu do zatrudnienia jednego bezrobotnego, całościowej diagnozie jego życiowej sytuacji i kwalifikacji, wykorzystaniu w pracy narzędzi dotychczas niestosowanych, ścisłej współpracy z pracodawcą i stałym wsparciu bezrobotnego przed i po podjęciu pracy. Warunkiem sukcesu w tych działaniach był także aktywny udział wszystkich aktorów przedsięwzięcia – i bezrobotnego, i przyszłego pracodawcy.