Harmonogram inwestycji drogowych (nie remontów)

Realizacja inwestycji drogowych Zarządu Dróg w roku 2011.
A. Inwestycje w trakcie.
1) Przebudowa ul. Chrobrego - prowadzona będzie w podziale na 3 odcinki:
a) Odcinek od Kościuszki (bez ronda) do Grudziądzkiej - wznowienie robót planowane jest w ostatnim tygodniu marca
b) Rondo na skrzyżowaniu ul. Chrobrego – Kościuszki – Agrykola – realizacja od 1 maja br.
c) Pozostałe odcinki ulicy Chrobrego – do włączenia się w ul. Marymoncką – prace wznowiono w II połowie marca.
Zakończenie inwestycji - II połowa października 2011r.
2) Przebudowa ul. Traugutta - wznowiona zostanie w II połowie marca. Planowane jest zakończenie robót na odcinku od ul. Kwiatowej do ronda Campaigne oraz rozpoczęte zostaną roboty na odcinku od Słonecznej do ronda z przywróceniem ruchu na skrzyżowaniu z ul. Słoneczną. Powyższe roboty zgodnie z harmonogramem zakończone zostaną w pierwszym tygodniu maja. W II połowie kwietnia Wykonawca przystąpi do robót na pozostałym odcinku ulicy Traugutta. Planowany termin zakończenia inwestycji - IV kwartał 2011 r.
3) Przebudowa skrzyżowania ul. Gen. Grota Roweckiego– Trybunalskiej – Ratuszowej – Łączności wraz z ul. Ratuszową i Łączności
Roboty po przerwie zimowej zostały wznowione w II połowie marca br. Planowane zakończenie inwestycji - 31 maja 2011 r.
B. Inwestycje planowane do realizacji w roku 2011.
1) Budowa ul. Rzeźnickiej wraz z parkingiem. Trwa przygotowanie dokumentacji przetargowych. Planowane rozpoczęcie robót - po rozstrzygnięciu przetargu – II kwartał 2011 r. Termin realizacji robót – IV kwartał 2011 r.
2) Przebudowa ul. Rzepakowej. W II kwartale br. planowane jest rozpoczęcie procedur przetargowych na realizację inwestycji. Planowane rozpoczęcie robót – po rozstrzygnięciu przetargu – II kwartał 2011 r. Termin realizacji przewiduje się na IV kwartał 2011 r. lub I kwartał 2011 r.
C. Inwestycje wieloletnie z rozpoczęciem w roku 2011 r.
1) Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – ul. 12 Lutego w Elblągu
Trwają procedury przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu oraz Wykonawcę robót.
a) Etap I - Przebudowa skrzyżowania ulic Gen. Grota - Roweckiego – 12 Lutego w Elblągu
Planowany termin rozpoczęcia – po rozstrzygnięciu przetargu - II połowa 2011 r. , planowany termin zakończenia IV kwartał 2012 r.
W roku 2011 planowane jest rozpoczęcie robót przygotowawczych oraz usuwanie kolizji z układem drogowym. Szczegółowy harmonogram oraz zakres robót ustalony zostanie po wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym i uzależniony będzie od terminu jego rozstrzygnięcia. Etap I realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia-Mazury 2007-2013.
b) Etap II – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 504 – odcinek 12 Lutego w Elblągu oraz Etap IIa – Budowa parkingu przy ul. Ratuszowej
Planowana realizacja robót w 2013 r. Szczegółowy harmonogram ustalony zostanie po wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym i uzależniony będzie od terminu jego rozstrzygnięcia. Etap II i IIa finansowany będzie w całości ze środków własnych Gminy Miasta Elbląg.
c) Etap III – Przebudowa skrzyżowania ulic: 12 Lutego – Królewiecka – Teatralna – Nowowiejska oraz Etap IIIa – Przebudowa ul. Nowowiejskiej
Planowany termin rozpoczęcia - IV kwartał 2011 r. lub I kwartał 2012 r., planowany termin zakończenia IV kwartał 2012 r. Szczegółowy harmonogram i zakres robót ustalony zostanie po wyborze wykonawcy w postępowaniu przetargowym i uzależniony będzie od terminu jego rozstrzygnięcia. Etapy III i IIIa będą realizowane ze środków własnych Gminy Miasta Elbląg przy współudziale środków inwestora realizowanej Galerii handlowo – usługowej Porto 55.
2) Przebudowa ulic oraz drogowych obiektów inżynierskich stanowiących ciąg drogi wojewódzkiej nr 503 w obszarze miasta - etap I od Placu Słowiańskiego do ul. Obrońców Pokoju
Przygotowane są dokumenty przetargowe na wyłonienie Inżyniera Kontraktu i Wykonawcę robót. Przetargi zostaną ogłoszone po zatwierdzeniu dokumentacji przetargowych przez Instytucję Zarządzającą. Planowany termin rozpoczęcia robót – czerwiec 2011. Realny termin rozpoczęcia inwestycji uzależniony jest od terminu rozstrzygnięcia przetargu na Wykonawcę robót. Po rozstrzygnięciu przetargu na Inżyniera Kontraktu oraz po wyłonieniu ustalony zostanie szczegółowy harmonogram prac wraz z etapowaniem realizacji zamierzenia. Inwestycja zaplanowana jest jako 3-letnia z planowanym terminem zakończenia na koniec października 2013 r.