Program współpracy z org. pozarządowymi

Aktywizacja społeczności lokalnej, zwiększenie aktywności sektora pozarządowego to niektóre cele, które planowane są do osiągnięcia w przyszłym roku w ramach programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi.

Prezydent Elbląga wspólnie z Radą Elbląskich Organizacji Pozarządowych przygotował Program współpracy pomiędzy samorządem miasta Elbląga a organizacjami pozarządowymi prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013.

- W demokratycznym społeczeństwie organizacje pozarządowe stanowią znakomitą bazę dla rozwoju lokalnych społeczności, gdyż skupiają najaktywniejszych i najbardziej wrażliwych na sprawy społeczne obywateli danego środowiska – mówi Grzegorz Nowaczyk. - Dlatego niezbędne jest włączenie podmiotów pozarządowych w system funkcjonowania miasta na zasadzie równoprawnego partnerstwa.

Zaproponowany projekt daje możliwość usystematyzowanej i czytelnej współpracy elbląskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi. Program jest jednym z kluczowych narzędzi usprawniających rozwój współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Stymuluje aktywność sektora pozarządowego i jako element prawa miejscowego stanowi podstawę przekazywania zadań publicznych organizacjom pozarządowym.

Propozycja współpracy kładzie nacisk na poprawę jakości życia i pełniejsze zaspokajanie szeroko rozumianych potrzeb społecznych mieszkańców Elbląga poprzez:
•    tworzenie warunków do wzmacniania istniejących organizacji pozarządowych, powstawania nowych organizacji i inicjatyw obywatelskich oraz rozwoju wolontariatu
•    aktywizację społeczności lokalnej
•  tworzenie warunków zmierzających do zwiększenia udziału organizacji pozarządowych w realizacji zadań własnych Elbląga (poprzez standaryzację i kontraktowanie zadań)
•    działania zmierzające do wzmacniania poczucia odpowiedzialności za wspólnotę lokalną, swoje otoczenie, tożsamość historyczną, kulturalną oraz tradycję.

Na najbliższej sesji Rada Miejska w Elblągu pochyli się nad uchwałą w sprawie realizacji programu.

Jeśli program zostanie uchwalony, zacznie on obowiązywać od 1 stycznia 2013 roku. W Elblągu zarejestrowanych jest ok. 350 organizacji. Działających jest ok. 250 stowarzyszeń. W ciągu roku z samorządem współpracuje z ok. 120 organizacji. W przyszłorocznym programie na realizację zadań organizacji pozarządowych zarezerwowano 8.618.000 złotych.