Potencjał Elbląga przemawia za uznaniem go za miasto regionalne

„Elbląg miastem regionalnym” – taki postulat postawili niezależnie wiceprezydent Elbląga Adam Witek oraz Andrzej Żywicki kierownik Filii Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.
W poniedziałek w Bydgoszczy odbyło się regionalne spotkanie problemowe organizowane w ramach konsultacji projektu „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030”.
Dokument zakłada, że Elbląg uzyska status miasta subregionalnego.
- To zdecydowanie zbyt mało, jak na potencjał naszego miasta. Wspólnie z marszałkiem Jackiem Protasem wyraziliśmy już nasze stanowisko. Na tym nie kończymy. Wiceprezydent Adam Witek reprezentował Elbląg w Bydgoszczy, dziś wysyłamy po raz kolejny pismo do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, natomiast w najbliższy poniedziałek obaj jedziemy do Warszawy spotkać się z minister Elżbietą Bieńkowską – powiedział prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk.
W regionalnym spotkaniu w Bydgoszczy uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego – Waldemar Sługocki, podsekretarz stanu oraz Piotr Żuber, dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej.
Wiceprezydent Adam Witek w swoim wystąpieniu podkreślał dobre skomunikowanie Elbląga zarówno z Trójmiastem, jak i Kaliningradem, realny wpływ na region. Również to, że miasto posiada uczelnie wyższe, a także centrum obsługi informatyczne Alstom, firmy o światowym zasięgu.
Natomiast Andrzej Żywicki, kierownik Filii Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego wskazał na potencjał Elbląga porównywalny z potencjałem Olsztyna. Swą wypowiedź podparł materiałami, które przekazał zespołowi eksperckiemu.
- Nasz głos w dyskusji został zauważony. Minister Sługocki zwrócił się do zespołu eksperckiego obecnego na sali wskazując na ważną rolę Elbląga we współpracy transgranicznej z Kaliningradem, a także na ważną rolę miasta w sieci komunikacyjnej Polski. Polecił, by ten temat przepracować w „Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” .- dodał wiceprezydent Adam Witek.
Wielostronicowe opracowanie, które szeroko przedstawia argumenty przemawiające za uznaniem Elbląga za miasto o znaczeniu regionalnym dziś wysłane zostanie do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.