Dokumentacja, która zmieni oblicze Terkawki

terkawka
Dokumentacja projektowa nowego układu drogowego wraz z infrastrukturą techniczną oraz koncepcja nowego węzła drogowego na drodze S22 przygotowywane są w ramach realizowanego obecnie projektu unijnego. Tym projektem jest Terkawka – kompleksowe przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych w Elblągu, który realizowany jest przez Gminę Miasto Elbląg.

 

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie dokumentacji, która umożliwi realizację szeregu inwestycji na terenie ponad 190 ha położonych nad rzeką Terkawka. Jedną z nich ma być Centrum Usług Logistycznych, pod które Miasto chce przeznaczyć około 100 ha terenu.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia Gmina Miasto Elbląg wyłoniła w drodze przetargu wykonawcę, którego zadaniem jest opracowanie:
•  badań geotechnicznych, nośności gruntu, poziomu lustra wód gruntowych
•  koncepcję zagospodarowania obszaru
• dokumentację techniczną i projektowo budowlaną uzbrojenia terenu (drogi wraz z niezbędną infrastrukturą wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna, regulacja cieków wodnych i zbiorniki retencyjne
•  raport oddziaływania na środowisko

Wyłoniony w przetargu zespół projektowy pracuje obecnie nad poprawieniem i uzupełnieniem opracowań wykonanych w ramach szczegółowej koncepcji zagospodarowania terenu o uwagi zgłoszone przez Zamawiającego. Do tej pory przedstawicielom Urzędu Miejskiego w Elblągu, przedstawiono trzy warianty zagospodarowania terenu, z których, o czym informowaliśmy w tekście Teren inwestycyjny Tekrawka, wybrany został wariant kładący nacisk na wykorzystanie ponad 100 ha terenu pod Centrum Usług Logistycznych.

W ramach projektu opracowywane są rozwiązania koncepcyjne dotyczące lokalizacji węzła Terkawka na drodze S22 wraz z podłączeniem do tego węzła projektowanego systemu drogowego w obszarze Terkawki oraz skomunikowanie dróg na terenie Gminy Elbląg. Proponowane koncepcje w tym zakresie uzgadniane są z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Gminą Elbląg. Po ostatecznym zatwierdzeniu opracowań koncepcyjnych, uzyskaniu wymaganych opinii i uzgodnień kontynuowane będą prace nad projektem budowlanym w zakresie infrastruktury drogowej i sieci uzbrojenia w obszarze Terkawki.

Dotacje na innowacje – inwestujemy w waszą przyszłość

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

innowacyjna gospodarka