Zatorze - zmiana oznakowania pionowego

uwaga
Trwa zmiana oznakowania pionowego dzielnicy Zatorze. Zadanie realizowane jest przez firmę AMP Consultant z Elbląga. Nowe oznakowanie pionowe uporządkuje i poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego w tym obszarze.

Zmiana oznakowania to kontynuacja robót drogowych, które realizowane było w okresie letnim pn. Przebudowa systemu przeciwpowodziowego prawego brzegu rz. Elbląg - Polder Nowe Pole - Zatorze. Wtedy to po przebudowie odwodnienia, część ulic tej dzielnicy uzyskała nową nawierzchnię jezdni i chodników.

 

Poniżej szczegółowy opis zmian w organizacji ruchu drogowego w dzielnicy Zatorze:

1.    Wprowadzenie na terenie całej dzielnicy strefy ograniczonej prędkości pojazdów do 30 km/h (strefa 30 – dzielnica przyjazna rowerzystom); oznakowanie na
drogach wjazdowych / wyjazdowych początek strefy (B-43) i koniec strefy (B-44) w następujących lokalizacjach:
- ul. Lotnicza ( za przejazdem kolejowym ),
- ul. Malborska (przed przejazdem kolejowym),
- ul. Skrzydlata (przed wiaduktem drogowym);

2. Uzupełnienie na skrzyżowaniach w obszarze objętym projektem oznakowania pionowego informującego o pierwszeństwie przejazdu znakami: D-1, D-2, A-7, B-20;

3. Droga powiatowa ul. Lotnicza – uzupełnienie oznakowania przy przejściach dla pieszych (D-6);

4. Droga gminna ul. Lotnicza (od skrzyżowania z ul. Skrzydlatą) – przesunięcie przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy pawilonie handlowym za wyjazd z ul. Lotniczej 18-22 (realizacja z uwagi na roboty ziemne przełożona na wiosnę 2013r.);

5. Droga powiatowa ul. Skrzydlata – na odcinku drogi między skrzyżowaniem z ul. Lotniczą a skrzyżowaniem z ul. Łódzką wprowadzanie z jednej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36) z napisaną informacją obowiązywania zakazu od godziny 7.00 do 19.00 i zakazu postoju (B-35) z drugiej strony; na odcinku drogi między skrzyżowaniem z ul. Łódzką a skrzyżowaniem z ul. Malborską wprowadzenie z jednej strony zakazu zatrzymania się (B-36);

6. Droga powiatowa ul. Malborska – na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Fredry za skrzyżowanie z ul. Kilińskiego wyznaczenie przejść dla pieszych (P-10, D-6); ustawienie znaków uprzedzających (F-6) przed skrzyżowaniami z ul. Fredry i ul. Kilińskiego o zakazie ruchu pojazdów na obiektach mostowych o masie rzeczywistej przekraczającej 20 t / 15 t (B-18); likwidacja jednego z dwóch przejść zlokalizowanych przy moście nad rzeką Kumielą; na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Kilińskiego do skrzyżowania z ul. Łódzką wprowadzanie z jednej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36) z napisaną informacją obowiązywania zakazu od godziny 7.00 do 19.00 i zakazu postoju (B-35) z drugiej strony; na odcinku drogi między skrzyżowaniem z ul. Łódzką a skrzyżowaniem z ul. Skrzydlatą obustronny zakaz postoju i zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 t masy rzeczywistej (B-18) z dopuszczeniem pojazdów służb miejskich – tabliczka pod znakiem „Nie dotyczy pojazdów służb miejskich”;

7. Droga powiatowa ul. Fredry – wprowadzenie drogi między skrzyżowaniem z ul. Narciarską do skrzyżowania z ul. Lotniczą z jednej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36) z napisaną informacją obowiązywania zakazu od godziny 7.00 do 19.00 i zakazu postoju (B-35) z drugiej strony; ustawienie znaku uprzedzającego (F-6a) przed skrzyżowaniem z ul. Malborską ostrzegający o przejeździe kolejowym z zaporą (A-9);

8. Droga gminna ul. Narciarska – zmiana kierunku ruchu, wprowadzanie na wszystkich odcinkach drogi ruchu z kierunku północnego (ul. Fredry) do kierunku  południowego (ul. Kilińskiego);

9.  Droga powiatowa ul. Łódzka – wprowadzenie z jednej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36) z napisaną informacją obowiązywania zakazu od godziny 7.00 do 19.00 i zakazu postoju (B-35) po drugiej stronie; na odcinku drogi między skrzyżowaniem z ul. Łomżyńską a skrzyżowaniem z ul. Skrzydlatą wymalowanie osi jezdni – linia ciągła (P-4) i linii bezwzględnego zatrzymania (P-12) na skrzyżowaniu z ul. Malborską (oznakowanie poziome z uwagi na warunki atmosferyczne może być realizowane dopiero wiosną 2013r.);

10. Droga wewnętrzna ul. Malborska (od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Mielczarskiego) – oznakowanie drogi na wjeździe / wyjeździe jako strefa ruchu D-52 / D-53; ograniczenie prędkości na całym odcinku do 20 km/h (B-33); ograniczenie tonażu na całym odcinku drogi do 3,5 t rzeczywistej masy pojazdów (B-18) z dopuszczeniem pojazdów służb miejskich – tabliczka pod znakiem „Nie dotyczy pojazdów służb miejskich”;

11. propozycja dla drogi wewnętrznej (zarządzanej przez ZBK) ul. Malborska (od skrzyżowania z drogą powiatową ul. Malborską – droga bez przejazdu) – oznakowanie drogi na wjeździe / wyjeździe jako strefa ruchu D-52 / D-53; ograniczenie prędkości na całym odcinku do 20 km/h (B-33); ustawienie znaku ostrzegającego o innych niebezpieczeństwach (A-30) z tabliczką „Piesi na jezdni” (o zakresie zmian zadecyduje zarządca terenu)

12. Droga gminna ul. Kielecka – oznakowanie odcinka drogi jako ulica jednokierunkowa (D-3) od końca pętli autobusowej; na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Łódzką do skrzyżowania z ul. Olsztyńską wprowadzenie jednostronnego zakazu zatrzymywania (B-36); na odcinku drogi od skrzyżowania z ul. Olsztyńską do ul. Olkuskiej wprowadzenie z jednej strony drogi zakazu postoju (B-35) z napisaną informacją obowiązywania zakazu od godziny 7.00 do 19.00 i z drugiej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36) z dopuszczeniem postoju pojazdów w wyznaczonych zatokach – tabliczka „Nie dotyczy zatoki”; wyznaczenie zatoki postojowej znakiem parking (D-18) i oznakowaniem poziomym – wymalowanie linii przerywanej P-19 (oznakowanie poziome realizowane wiosną 2013 r.);

13. Droga gminna ul. Olsztyńska – oznakowanie drogi jako ulica jednokierunkowa (D-3); wprowadzenie z jednej strony drogi zakazu postoju (B-35) z dopuszczeniem postoju pojazdów w wyznaczonych zatokach – tabliczka „Nie dotyczy zatoki”; wyznaczenie zatoki postojowej znakiem parking (D-18) i oznakowaniem poziomym – wymalowanie linii przerywanej P-19;

14. Droga gminna ul. Olkuska – droga jednokierunkowa;

15. Droga gminna ul. Łomżyńska – oznakowanie drogi jako ulica jednokierunkowa (D-3); wprowadzenie z jednej strony drogi zakazu zatrzymywania (B-36).