Akcja Zima 2012/2013

Zadania związane z zimowym utrzymaniem dróg w mieście w sezonie zimowym 2012/2013 realizować będzie Skanska S.A. Oddział PUDiZ w Gutkowie.

Do obowiązków Wykonawcy usługi zimowego utrzymania dróg należy m.in.
- utrzymanie całodobowego dyżuru zimowego,
- zapobieganie i zwalczanie ślizgawicy i gołoledzi,
- zgarnianie śniegu i błota pośniegowego,
- posypywanie piaskiem i środkami uszorstniającymi nawierzchnię jezdni i chodników,
- wywóz nadmiernej ilości śniegu oraz pozimowe podczyszczanie jezdni i chodników planowane na marzec i kwiecień 2013 r.

Wykonawca zobowiązany jest do odśnieżenia jezdni zaliczonych do I kolejności w czasie do 3. godz. od momentu ustania opadów śniegu i 2. godzin od stwierdzenia wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość tj. lodowica, gołoledź.

Czas odśnieżania jezdni zaliczonych do II kolejności odśnieżania i likwidacji śliskości zimowej nie może przekraczać 6. godz. od ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość.

Natomiast czas odśnieżania i likwidowania śliskości na chodnikach zaliczonych do I kolejności nie może przekroczyć 3. godz. od chwili ustania opadów śniegu lub wystąpienia zjawisk atmosferycznych: gołoledzi, ślizgawicy, lodowicy, śliskości śniegowej i pośniegowej. Chodniki zaliczone do II kolejności odśnieżania mają być odśnieżone w ciągu 6. godzin od chwili ustania opadów śniegu.

Wszystkie pojazdy odśnieżające jezdnie i chodniki posiadać będą specjalne oznakowanie.

Od 01 listopada Skanska S.A. Oddział PUDiZ w Gutkowie będzie miała uruchomiony punkt informacyjno-dyspozycyjny zlokalizowany w Nowinie koło Elbląga - czynny całą dobę pod numerami telefonów:
tel. stacjonarny: (89) 757 97 60
tel. komórkowy: 797 229 315


Na terenie Elbląga nie tylko Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg prowadzić będzie „akcję zima”. Prowadzić  ją również będą właściciele, użytkownicy wieczyści i zarządcy nieruchomości tj. m.in. Spółdzielnie i Wspólnoty Mieszkaniowe.

Za egzekwowanie obowiązków zimowego utrzymania przez wszystkich właścicieli nieruchomości odpowiedzialna będzie Straż Miejska w Elblągu. Będzie ona przyjmować również interwencje dotyczące niewywiązywania się właścicieli nieruchomości z obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nieruchomości i będzie prowadzić postępowania wyjaśniające. 

/Przypominamy: Za  uprzątnięcie błota, piachu, śniegu i lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników miejskich położonych wzdłuż nieruchomość, niezależnie, czy to jest nieruchomość gruntowa czy budynek odpowiadają właściciele tych nieruchomości, (tj. właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne, osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną oraz inne podmioty władające nieruchomością). Obowiązek taki na w/w właścicieli nakłada ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 j.t.). Nawet w przypadku gdy Skanska S.A. oddział PUDiZ w Gutkowie udrażnia i częściowo odśnieża chodniki (zwłaszcza na głównych ciągach komunikacyjnych) nie zwalnia to w/w właścicieli z obowiązku systematycznego odśnieżania i usuwania śliskości./

Uwagi w powyższych sprawach prosimy zgłaszać do Straży Miejskiej pod numerem telefonu: (55) 239 30 34

Mieszkańcy miasta będą mogli również kontaktować się z osobą sprawującą nadzór i kontrolę ze strony Miasta nad przebiegiem „akcji zima” na drogach i zgłaszać swoje uwagi oraz wnioski w zakresie zimowego utrzymania dróg pod numerem telefonu: (55) 239 32 95
/Numer telefonu widnieje również na wzorze oznakowaniu pojazdów/

Informacja o „Akcji Zimowej” prowadzonej przez Departament Rozwoju, Inwestycji i Dróg Urzędu Miejskiego w Elblągu w sezonie 2012/2013

Wykaz chodników i placów objętych zimowym utrzymaniem

Wykaz jezdni ulic i parkingów objętych zimowym utrzymaniem