Inżynier kontraktu dla Wschodniej-bis poszukiwany

Gmina Miasto Elbląg ogłosiła przetarg na Inżyniera Kontraktu dla realizacji projektu  pn. „Budowa drogi powiatowej - ul. Wschodniej-bis w Elblągu”.  Oferty można składać do 23.02.2012 roku.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy m.in. spełniają następujące warunki:
•    posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
•    posiadają wiedzę i doświadczenie potwierdzone odpowiednimi dokumentami
•    dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia
Warunkiem udziału w postępowaniu jest również posiadanie środków finansowych w wysokości co najmniej 100 000,00 zł lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 100 000,00 zł. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie złożonych wniosków i oświadczeń wymienionych dokumentacji przetargowej. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków dostępne są tutaj.
Przedmiotem projektu jest zaprojektowanie i wykonanie robót drogowych ul. Wschodniej polegających m.in. na wybudowaniu ronda w miejscu skrzyżowania ul. Łęczyckiej z Wschodnią. Celem projektu jest zapewnienie dostępu komunikacyjnego do obszaru turystyczno-rekreacyjnego EUROPARK poprzez bezpośrednie połączenie z regionalnym systemem drogowym w postaci drogi wojewódzkiej nr 509 Elbląg-Młynary-Orneta.
Realizacja inwestycji poprawi dostępność do terenów korzystnych z punktu widzenia rozwoju potencjału usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych.

Realizacja projektu przewidziana jest do końca 2013 roku.
Całkowite koszty projektu: 8.540.360 PLN
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4.997.818 PLN

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013

logo