Jak zmieni się Skwer Mariana Sawicza? – zobacz projekt, weź udział w dyskusji publicznej

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Skweru Mariana Sawicza w Elblągu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony jest do publicznego wglądu w Departamencie Urbanistyki i Architektury.

 

Z dokumentami będzie można zapoznać się od 20 kwietnia do 23 maja br. w Referacie Planowania Przestrzennego Departamentu Urbanistyki  i Architektury Urzędu Miejskiego w Elblągu, przy ul. Łączności 1, pokój 52 (wieża), w godz. od 9.00 do 14.00. Będą dostępne również na stronie internetowej www.planowanie.umelblag.pl.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu odbędzie się 8 maja o godz. 17.00 w sali 301 Urzędu Miejskiego w Elblągu, (ul. Łączności 1).

Każda osoba, która nie zgada się z ustaleniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego, może wnieść swoje uwagi. Należy je składać na piśmie do Prezydenta Miasta Elbląg z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 czerwca 2012 roku.