Elbląskie piaskownice – bezpieczne dla dzieci!

Piaskownica, ulubione miejsce zabaw małych dzieci, to urządzenia o które należy szczególnie dbać. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu, badająca w ubiegłym roku stan sanitarny miejskich piaskownic, wystawiła im pozytywną ocenę.

W roku 2011 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Elblągu posiadała na swojej ewidencji 115 placów zabaw dla dzieci, w tym ok. 90%  wyposażonych w piaskownice.    W kwietniu i czerwcu ubiegłego roku wystosowano pisma do właścicieli i zarządców nieruchomości, informujące o zagrożeniach epidemiologicznych jakie mogą stanowić piaskownice.  Przypomniano o wymaganiach, jakie należy spełniać w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego.

Działania Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Elblągu, związane z nadzorem nad piaskownicami mają charakter wyrywkowy. Polegają one na kontroli placów zabaw zlokalizowanych na terenach podlegających elbląskim spółdzielniom mieszkaniowym i Zarządowi Budynków Komunalnych. W trakcie roku skontrolowano 20 takich obiektów. W ramach tych kontroli pobrano do badań parazytologicznych próby piasku z 2 piaskownic zlokalizowanych na osiedlu mieszkaniowym „Zakrzewo" przy ul. Armii Ludowej 6-9 i Szarych Szeregów 12-15.

W wyniku badań przeprowadzonych przez Laboratorium Badań Środowiskowych i Żywności przy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, nie stwierdzono w pobranych próbach piasku obecności jaj pasożytów jelitowych.

W trakcie kontroli zwracano uwagę także na zabezpieczenie piaskownic przed dostępem zwierząt domowych (psy, koty), stan higieniczny sprzętu do zabaw oraz częstotliwość wymiany piasku w piaskownicach. W 2 przypadkach stwierdzono ubytki desek w kompleksach zabawowych i zniszczone z ubytkami desek siedziska przy piaskownicach. Kontrole sprawdzające wykazały usunięcie w/w nieprawidłowości.

We wszystkich skontrolowanych piaskownicach przed sezonem letnim (w kwietniu – maju) wymieniono piasek na nowy. Dwukrotnie również w trakcie sezonu wymieniono piasek w  piaskownicach na terenie SM „Nad Jarem". Dwa place zabaw administrowane przez SM „Zrzeszeni" i jeden plac zlokalizowany na terenie administrowanym przez PGM, posiadają trwałe ogrodzenie z siatki oraz bramę wejściową, zabezpieczającą przed dostępem psów i kotów. Pozostałe skontrolowane place zabaw nie są zabezpieczone przed zwierzętami.

Innym problemem jest przestrzeganie zakazów i nakazów dotyczących użytkowania zabezpieczonych już obiektów. Pomimo usytuowania na nich tablic informacyjnych o zakazie wprowadzania zwierząt na place zabaw, zakaz ten jest często łamany przez właścicieli zwierząt.  Ponadto użytkownicy placów  pozostawiają otwarte bramki wejściowe po opuszczeniu terenu.

Skontrolowane obiekty spełniały wymogi dotyczące nasłonecznienia, odległości od pojemników na śmieci. Piaskownice zlokalizowane na terenach zacienionych oraz w pobliżu śmietników zostały  w większości przypadków zlikwidowane przez administratorów terenu. Likwidowane są małe place zabaw oraz pojedyncze piaskownice, w miejsce których powstają nowe obiekty wyposażone w bezpieczny sprzęt do zabaw z ogrodzonym terenem. Na wyróżnienie pod tym względem zasługują SM „Sielanka", SM „Zrzeszeni" oraz SM „Zakrzewo".

Biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci bawiących się w piaskownicach wyniki kontroli mogą zadowalać. Mam nadzieję, że również w obecnym roku administratorzy odpowiedzialni za stan piaskownic skrupulatnie wypełniać będą zalecenia dotyczące utrzymania w nich czystości tak, aby kolejne kontrole nie odbiegały od wyników z 2011 roku
– skomentował raport Grzegorz Nowaczyk Prezydent Elbląga.


Zalecenia dla administrujących piaskownicami

Do najważniejszych zabiegów w celu ograniczenia ryzyka sanitarnego należy:

  • właściwa lokalizacja  nowo powstających placów zabaw i piaskownic,
  • zabezpieczenie  terenów przed dostępem psów, kotów i innych zwierząt,
  • całkowita wymiana piasku w piaskownicach,  co najmniej raz przed sezonem letnim oraz 2 razy w jego trakcie,
  • bieżąca konserwacja i naprawa sprzętu służącego do zabawy.