Czas na wiosenne porządki – komunikat Straży Miejskiej

SM
Straż Miejska przypomina, że obowiązkiem właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, użytkowników wieczystych, osób posiadających nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także innych podmiotów władających nieruchomością, jest utrzymywanie jej w należytym porządku i czystości.

Obowiązek taki nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn.zm.) oraz Uchwała Rady Miejskiej w Elblągu XXX/758/2006 z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Elbląg.    

Po okresie zimowym, kiedy otoczenia nieruchomości są szczególnie zanieczyszczone, należy przystąpić do niezwłocznego uporządkowania podległych terenów. Wzorem lat poprzednich w dniach 26.03. – 30.03.2012 r. przeprowadzone będą działania pod hasłem „Czysty Elbląg”, w trakcie których sprawdzana będzie realizacja tychże obowiązków. W przypadku stwierdzenia rażących uchybień będą wyciągane wnioski karno-administracyjne.