Mały ruch graniczny

Małym ruchem granicznym (w skrócie mrg) między Polską a Rosją nazywamy wielokrotne przekraczanie granicy między Rzeczpospolitą Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej (czyli granicy zewnętrznej UE) przez mieszkańców strefy przygranicznej Polski i Obwodu Kaliningradzkiego na podstawie zezwoleń.


Powodem przekroczenia granicy mogą być względy społeczne, kulturalne lub rodzinne, o ile nie maja one charakteru działalności zarobkowej.
Mieszkańcy strefy przygranicznej są to wszystkie osoby mieszkające w strefie legalnie nie krócej niż trzy lata, nawet jeśli nie są obywatelami Polski i Rosji.

Strefę przygraniczną objętą zasadami małego ruchu granicznego stanowią:
Na terytorium RP:
- w województwie warmińsko-mazurskim: miasto Elbląg, powiat elbląski, powiat braniewski, powiat lidzbarski, powiat bartoszycki, miasto Olsztyn, powiat olsztyński, powiat kętrzyński, powiat mrągowski, powiat węgorzewski, powiat giżycki, powiat gołdapski, powiat olecki;
- w województwie pomorskim: powiat pucki, miasto Gdynia, miasto Sopot, miast Gdańsk, powiat gdański, powiat nowodworski, powiat malborski.
Na terytorium  FR:
- Obwód Kaliningradzki

Mieszkańcy strefy przygranicznej mogą przekraczać granicę polsko-rosyjską w ramach małego ruchu granicznego tylko drogą lądową i pod warunkiem, że:
- posiadają ważne zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydane przez właściwy organ na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz zaświadczenia o miejscu stałego zamieszkania w strefie przygranicznej przez okres nie krótszy niż 3 lata (zaświadczenie nie jest wymagane w przypadku , gdy w dowodzie osobistym widnieje adres zameldowania w strefie, a dowód został wydany co najmniej 3 lata przed ubieganiem się o zezwolenie);
- nie stanowią zagrożenia dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych.

Zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego wydają:
Mieszkańcom strefy przygranicznej RP:
- Ambasada Federacji Rosyjskiej w RP w Warszawie
- Konsulat Generalny FR w Gdańsku
Mieszkańcom strefy przygranicznej FR:
- Konsulat RP w Kaliningradzie

Wjazd i pobyt w strefie przygranicznej Państwa drugiej Strony może trwać każdorazowo nie dłużej niż 30 dni od dnia przekroczenia granicy. Jednak nie więcej niż 90 dni łącznie w okresie każdych 6 miesięcy.

Przekraczanie polsko-rosyjskiej granicy państwowej w ramach małego ruchu granicznego odbywa się w następujących przejściach granicznych:
Bezledy – Bagrationowsk (drogowe); Gołdap – Gusiew (drogowe); Grzechotki – Mamonowo II (drogowe); Gronowo – Mamonowo (drogowe); Braniewo – Mamonowo (kolejowe).

Podczas pobytu w Rosji wymagane jest przestrzeganie przepisów prawnych Federacji Rosyjskiej. Naruszenie zasad wjazdu/wyjazdu i pobytu może pociągnąć za osobą karę lub spowodować wydalenie administracyjne poza granice Rosji.

W przypadku zgubienia, uszkodzenia lub zniszczenia dokumentu podróży trzeba niezwłocznie zwrócić się do najbliższej jednostki terytorialnej MSW Rosji. Po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego ten fakt należy udać się do Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie w celu otrzymania nowego (zastępczego) dokumentu powrotu do kraju.

Mieszkaniec strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej jest zobligowany do wypełnienia karty migracyjnej i przedstawienia jej wraz z paszportem funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji. Karta migracyjna jest zachowana na okres pobytu w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej i przekazana funkcjonariuszowi Straży Granicznej FSB Rosji podczas kontroli paszportowej przy wyjeździe. Kartę migracyjną można otrzymać na przejściach granicznych. W przypadku traty lub kradzieży karty migracyjnej mieszkańcy strefy przygranicznej RP są zobligowani do powiadomienia o tym miejscowego oddziału FSM Rosji lub funkcjonariusza Straży Granicznej FSB Rosji.
W przypadku, gdy okres pobytu mieszkańca strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej  w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do wpisania się do ewidencji migracyjnej w oddziale FSM Rosji. Wpisu do ewidencji migracyjnej dokonuje hotel lub przyjmująca osoba prawna lub fizyczna w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej. W przypadku, gdy celem podróży do strefy przygranicznej jest ekoturystyka, łowienie ryb itd., i mieszkaniec strefy przygranicznej przebywa poza obszarem zabudowanym (np. w namiocie),  a okres pobytu przekracza siedem dni roboczych, jest on zobowiązany do zgłoszenia się do władz miejskich w celu dokonania przez nie wpisu do ewidencji migracyjnej.

Do wjazdu na terytorium z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców (granica takiego terytorium w Obwodzie Kaliningradzkim określona jest w Uchwale nr 470 Rządu Federacji Rosyjskiej z dn. 4 lipca 1992 r. „Wykaz terytoriów Federacji Rosyjskiej z reglamentowanym dostępem dla cudzoziemców”) a także na teren wokół jednostek i obiektów wojskowych oraz związków organizacyjnych wojsk, wymagane jest specjalne zezwolenie. Zabrania się fotografowania i filmowania obiektów chronionych.
Poza tym mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej mogą przebywać w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim, z wyjątkiem obiektów inżynieryjnych, pasma miejscowości między Granicą Państwową a linia urządzeń inżynieryjno-technicznych i stumetrowego pasma miejscowości wzdłuż brzegu rzeki Niemen bez konieczności posiadania dodatkowej przepustki oprócz zezwolenia uprawniającego do małego ruchu granicznego.

Mieszkańcy strefy przygranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, którzy na skutek okoliczności wywołanych siłą wyższą zmuszeni są do pozostania w strefie przygranicznej Federacji Rosyjskiej przez ponad 30 dni jednorazowo lub ponad 90 dni w okresie każdych 6 miesięcy, są zobligowani do powiadomienia o tym najbliższego oddziału organu terytorialnego Federalnej Służby Migracyjnej (FSM Rosji) i przedstawienia dokumentów lub innych dowodów potwierdzających zaistnienie wspomnianych okoliczności (np. zaświadczenie lekarskie w przypadku choroby). Jeżeli na podstawie oceny sytuacji oddział organu terytorialnego FSM Rosji potwierdzi zaistnienie okoliczności wywołanych siłą wyższą, mieszkańcowi strefy przygranicznej RP wdana zostanie wiza wyjazdowa.

Więcej informacji na stronach:
www.wm.strazgraniczna.pl w zakładce MRG
www.rusemb.pl w zakładce Sprawy konsularne/mrg
www.kaliningradkg.polemb.net