Żadne zwierzę nie będzie Wam tak oddane,
jak to przygarnięte ze Schroniska.

REGULAMIN

SCHRONISKA  DLA  ZWIERZĄT  W  ELBLĄGU

  

I. WPROWADZENIE

 

1.      Schronisko dla zwierząt w Elblągu przy ul. Królewieckiej 233 jest własnością Gminy Miasto Elbląg.

2.      Schronisko prowadzone jest, pod nazwą SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, przez Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Gdyni ul. Świętojańska 41/16, na podstawie umowy NR 1/GK/2008 z dnia 19.12.2008r. zawartej z Gminą Miasto Elbląg.

3.      Schronisko zapewnia opiekę bezdomnym zwierzętom z terenu miasta Elbląga oraz prowadzi działania zmierzające do zmniejszenia ilości bezdomnych zwierząt na terenie miasta Elbląga.

4.      Podstawowe zadania schroniska:

a)      Zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku właściwych warunków bytowania (zgodnych z ich podstawowymi potrzebami) oraz właściwej opieki weterynaryjnej.

b)      Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Elbląga i umieszczanie ich w schronisku.

c)      Współdziałanie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w zwalczaniu wścieklizny i innych zaraźliwych chorób zwierzęcych u psów i kotów.

d)      Oddawanie zwierząt ich właścicielom lub nowym właścicielom.

e)      Współdziałanie z Urzędem Miejskim w Elblągu w działaniach mających na celu kształtowanie świadomości mieszkańców miasta Elbląga w zakresie odpowiedzialnego stosunku do zwierząt i należytego wypełniania obowiązków przez właścicieli zwierząt.

5.      W widocznym miejscu na terenie schroniska musi być wywieszona informacja o:

a)      dniach i godzinach wydawania zwierząt ze schroniska właścicielom lub nowym właścicielom oraz przyjmowania zwierząt od właścicieli,

b)      wysokości opłat pobieranych w schronisku,

c)      zasadach wydawania zwierząt ze schroniska.

6.      Wnioski i skargi w sprawie funkcjonowania schroniska przyjmuje Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” w Gdyni ul. Świętojańska 41/16 oraz Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Elblągu ul. Łączności 1.

 

II. PRZYJMOWANIE ZWIERZĄT DO SCHRONISKA

 

1.    Do schroniska przyjmowane są zwierzęta z terenu miasta Elbląga:

a)      bezdomne psy,

b)      koty wolno żyjące wymagające pomocy weterynaryjnej,

c)      psy lub koty od właścicieli, którzy nie mogą sprawować nad nimi dalszej opieki.

2.    Zwierzęta bezdomne przyjmowane są do schroniska przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia.

3.    W przypadku bezdomnego zwierzęcia, które okaleczyło człowieka lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że zwierzę jest zarażone wścieklizną, pracownik schroniska doprowadza je do zakładu leczniczego dla zwierząt, prowadzonego przez urzędowego lekarza weterynarii, wyznaczonego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu do prowadzenia badań w celu wykluczenia, bądź potwierdzenia wścieklizny.

4.    Schronisko przyjmuje zgłoszenia osobiste lub telefoniczne dotyczące:

a)      miejsca pobytu bezdomnych zwierząt i wysyła pracownika w celu doprowadzenia zwierzęcia do schroniska albo zakładu leczniczego dla zwierząt,

b)      psów i kotów, które uległy wypadkowi ulicznemu i wysyła na miejsce wypadku pracownika w celu zaopiekowania się zwierzęciem.

5.    Psy lub koty od właścicieli, którzy nie mogą sprawować nad nimi dalszej opieki, przyjmowane są do schroniska od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 - 17:00.

6.    Właściciel zwierzęcia, oddający je do schroniska, zobowiązany jest do:

a)      przekazania aktualnego świadectwa szczepienia psa przeciwko wściekliźnie (nie dotyczy szczeniąt poniżej 3 m-ca życia),  w przypadku kotów - jeżeli kot był szczepiony,

b)      przekazania książeczki zdrowia zwierzęcia, jeżeli taką posiada,

c)      udzielenia informacji dotyczących zwierzęcia: powód oddania, stan zdrowia i przebyte przez zwierzę choroby, cechy charakteru zwierzęcia,

d)      uiszczenia obowiązującej opłaty za przyjęcie zwierzęcia do schroniska,

e)      podpisania oświadczenia o zrzeczeniu się praw do oddawanego zwierzęcia.

7.    W przypadku przepełnienia w schronisku, kierownik schroniska ma prawo odmówić właścicielowi przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

8.    Zwierzęta przyjmowane są przez pracownika schroniska wyznaczonego przez kierownika schroniska. Pracownik przyjmujący zwierzę  dokonuje jego wstępnych oględzin, a w przypadku potrzeby wzywa lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu ze zwierzęciem.

9.    Każde zwierzę przyjęte do schroniska zostaje wpisane do ewidencji zwierząt prowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.Zwierzęta przyjmowane do schroniska zostają oznaczone za pomocą zawieszki z numerem i poddawane są 15-dniowej kwarantannie w oddzielnym, oznakowanym pomieszczeniu/boksie.

11.Zwierzęta chore umieszczane są w oddzielnym pomieszczeniu/boksie.

12. Suki z cieczką umieszczane są, w miarę możliwości, w oddzielnym pomieszczeniu/boksie.

 

III. OPIEKA NAD ZWIERZĘTAMI W SCHRONISKU

 

1.      W celu zachowania w schronisku właściwych warunków przebywania zwierząt, należy:

a)      karmić zwierzęta zgodnie z ich podstawowymi potrzebami i zapewnić im stały dostęp do wody,

b)      codziennie wypuszczać zwierzęta na wybiegi, na czas uzależniony od warunków atmosferycznych,

c)      regularnie usuwać nieczystości i poddawać boksy bieżącej i okresowej dezynfekcji,

d)      stosować u zwierząt chorych leki i zabiegi wskazane przez lekarza weterynarii.

2.      Szczegółowe obowiązki pracowników schroniska w zakresie czystości i pielęgnacji zwierząt określone są w zakresach czynności pracowników schroniska.

  1. Zwierzęta przyjęte do schroniska badane są przez lekarza weterynarii, który podejmuje decyzję o dalszym sposobie postępowania ze zwierzęciem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4.      Zwierzęta w schronisku są znakowane mikroczipem, szczepione i leczone zgodnie ze wskazaniami lekarza weterynarii.

5.      Dokumentację medyczną zwierząt prowadzi lekarz weterynarii, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

6.      Odkażanie, dezynfekcja i deratyzacja w schronisku odbywają się wg instrukcji zaakceptowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Elblągu.

7.      W miarę możliwości finansowych schronisko prowadzi sterylizację/kastrację zwierząt.

 

IV. WYDAWANIE ZWIERZĄT ZE SCHRONISKA

 

1.    Zwierzęta przebywające w schronisku mogą być oddawane nowym właścicielom nie wcześniej niż po upływie 15 dni od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska.

2.    W wyjątkowych sytuacjach, wg decyzji kierownika schroniska, zwierzęta mogą być oddawane nowym właścicielom przed upływem 15 dni pod warunkiem, że osoba nabywająca zwierzę złoży na piśmie zobowiązanie zwrotu zwierzęcia w przypadku zgłoszenia się w ciągu 15 dni, od dnia przyjęcia zwierzęcia do schroniska, osoby posiadającej prawo do tego zwierzęcia.

3.    Zwierzęta mogą być wydawane właścicielom lub nowym właścicielom, po oznakowaniu mikroczipem (jeżeli wcześniej nie były oznakowane), zaszczepieniu przeciwko wściekliźnie i po zbadaniu przez lekarza weterynarii.

4.    W przypadku zwierząt oznakowanych mikroczipem lub w inny sposób, który umożliwia jednoznaczne określenie ich właściciela, schronisko wzywa właściciela zwierzęcia do odbioru, w terminie 7 dni, zwierzęcia ze schroniska. W przypadku, gdy właściciel nie odbierze zwierzęcia w terminie 7 dni, schronisko wysyła do właściciela zwierzęcia wezwanie, za potwierdzeniem odbioru, z wyznaczonym terminem odbioru zwierzęcia ze schroniska.

5.    Właściciele zwierząt nie oznakowanych mikroczipem lub w inny sposób, który umożliwia jednoznaczne określenie ich właściciela, mają prawo do odebrania zwierzęcia po udowodnieniu swojej własności.

6.    Każda osoba zabierająca zwierzę ze schroniska, w tym także właściciel zwierzęcia, zobowiązana jest do:

a) uiszczenia opłaty, zgodnie z obowiązującym cennikiem,

b) obejrzenia zwierzęcia i zapoznania się z informacją o nim udzieloną przez pracownika schroniska,

c) posiadania przyborów do zabrania zwierzęcia (dla psów obroża lub szelki i smycz, a dla kotów odpowiedni pojemnik lub torba),

d) podpisania umowy adopcyjnej albo umowy odbioru zwierzęcia przez właściciela albo umowy zabrania zwierzęcia do domu tymczasowego.

7.    Kierownik schroniska lub osoba przez niego upoważniona wydaje pokwitowanie za pobrane opłaty i umieszcza w ewidencji zwierząt dane osoby zabierającej zwierzę.

8.    Nie wolno wydawać zwierząt:

a) osobom, które nie ukończyły 18 roku życia,

b) chorych - z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt, lub osoba odbierająca zwierzę pisemnie zobowiąże się do dalszego leczenia zwierzęcia,

c) przed ukończeniem 8 tygodnia życia - z wyjątkiem przypadków, gdy zgłoszą się właściciele tych zwierząt. W przypadku zwierząt nie posiadających matki, szczenięta i kocięta można wydawać wcześniej.

d) osobom nie posiadającym odpowiednich przyborów do zabrania zwierzęcia,

e) osobom nietrzeźwym lub innym osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że nie zapewnią zwierzęciu należytej opieki.

9.    W ciągu 60 dni od daty wydania zwierzęcia schronisko kontroluje, o ile to możliwe, warunki w jakich zwierzę przebywa i udziela ewentualnych wskazówek nowemu właścicielowi. Dalsze kontrole uzależnione są od warunków, w jakich przebywa zwierzę.

 

V. OPŁATY ZA KUPNO  LUB WYKUP ZWIERZĘCIA ZE SCHRONISKA

 

1.    Wysokości opłat pobieranych w schronisku ustalane są przez właściwy organ gminy.

2.    Wniesienie opłaty schronisko potwierdza Dowodem wpłaty KP.

 

VI. PRACOWNICY SCHRONISKA

 

1.      Pracą schroniska kieruje kierownik schroniska, który jest odpowiedzialny za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2.      Pracownicy schroniska muszą być przeszkoleni w zakresie postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt.

3.      Pracownicy schroniska muszą wykazywać humanitarny stosunek do zwierząt przebywających w schronisku. Brutalne obchodzenie się pracownika schroniska ze zwierzęciem jest ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracownika.

 


Schronisko dla Zwierząt w Elblągu
Elbląg ul.Królewiecka 233
Tel.: (55) 234-16-46

 
Wyslij wiadomosc do Schroniska

W sprawie skarg i wniosków:
Departament Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego
w Elblągu
(55) 239 32 55
dgkos@umelblag.pl