Departament Edukacji

Dyrektor Departamentu – Iwona Mikulska
Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Elblągu, III piętro, 310
Tel. (55) 239 34 68
Fax. (55) 239 31 91
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zastępca Dyrektora Departamentu – Krzysztof Guzek
Adres: ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg
Lokalizacja: Urząd Miejski w Elblągu, III piętro, 311
Tel. (55) 239 34 60
Fax. (55) 239 31 91
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Pracownicy Departamentu Edukacji:

Justyna Kiedyk – SEKRETARIAT - inspektor ds. organizacyjnych
Pokój nr 310
Tel. (55) 239 33 10
Fax. (55) 239 31 91
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wszelkie podania, zapytania, wnioski, itp. należy kierować na adres e-mail Departamentu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Lubawska - specjalista ds. organizacyjnych
Pokój 310
tel. (55) 239 33-10
Mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Mstysław Biłyj – radca prawny
Pokój nr 311
Tel. (55) 239 34 64
Fax. (55) 239 31 91
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wiesława Kopka –inspektor ds. kadrowych w oświacie
Pokój nr 312
Tel. (55) 239 33 12
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maria Leszczyńska –inspektor ds. gimnazjów, placówek oświatowych oraz ewidencji szkół niepublicznych
Pokój nr 312
Tel. (55) 239 34 62
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Kępińska –inspektor ds. szkół podstawowych
Pokój nr 309
Tel. (55) 239 33 09
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Krystyna Wiśniewska –inspektor ds. szkół ponadgimnazjalnych
Pokój nr 309
Tel. (55) 239 33 59
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Prokopska –starszy specjalista ds. obowiązku szkolnego
Pokój nr 315
Tel. (55) 239 34 59
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wioletta Janas - inspektor ds. kontroli szkół i placówek niepublicznych
Pokój 315
tel. (55) 239 32-87
Mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Teresa Karpińska –inspektor ds. pomocy materialnej i remontów
Pokój nr 316
Tel. (55) 239 33 92
Fax: (55) 239 31 93
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Beata Nosewicz –inspektor ds. analiz ekonomicznych i profilaktyki

Pokój nr 313
Tel. (55) 239 33 62
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Anna Strycharczyk –podinspektor ds. ekonomicznych
Pokój nr 313
Tel. (55) 239 34 42
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sylwia Baranowska –inspektor ds. projektów edukacyjnych
Pokój nr 314
Tel. (55) 239 33 11
Fax: 55 239 31 93
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Katarzyna Puławska –inspektor ds. doskonalenia zawodowego nauczycieli i projektów edukacyjnych
Pokój nr 314
Tel. (55) 239 34 61
Fax: (55) 239 31 93
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Szczęsna-Marek –inspektor ds. projektów edukacyjnych
Pokój nr 313
Tel. (55) 239 33 65
Fax: (55) 239 31 93
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ewa Tomczyńska - inspektor ds. przedszkoli i systemu informacji oświatowej
Pokój 309A
tel. (55) 239 33-61
Mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


1. Do Departamentu Edukacji należy wykonywanie następujących zadań:
1) Realizacja na terenie miasta funkcji organu prowadzącego dla szkół, przedszkoli, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego, burs i internatów, tj. m.in.:
a) sporządzanie projektów dotyczących zakładania, przekształcania lub likwidacji szkół i placówek,
b) aktualizowanie planu sieci szkół oraz obwodów szkół podstawowych i gimnazjów,
c) analiza zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, zatwierdzanie arkuszy organizacyjnych,
d) współpraca z departamentami podległymi Skarbnikowi Miasta w zakresie realizacji budżetu oświaty,
e) zapewnienie dzieciom i młodzieży warunków do pobierania nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych, odpowiednich do wieku, osiągniętego rozwoju i wymogów rynku pracy.
2) Egzekwowanie realizacji obowiązku przygotowania przedszkolnego i obowiązku szkolnego; monitorowanie i egzekwowanie realizacji obowiązku nauki; kierowanie uczniów do placówek wspomagających proces edukacyjno-wychowawczy.
3) Dofinansowanie kształcenia zawodowego młodocianych pracowników; zapewnienie osobom dorosłym warunków do uzupełnienia wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych.
4) Zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez wspomaganie organizacji zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz realizacji innowacji pedagogicznych
5) Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom elbląskich szkół oraz uczniom zamieszkałym na terenie miasta, uczącym się poza Elblągiem; rozwój systemu stypendialnego dla dzieci i młodzieży.
6) Utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach oświatowych; zbieranie informacji o potrzebach remontowych szkół i placówek oraz finansowanie niezbędnych prac remontowych w ramach środków posiadanych w budżecie Departamentu.
7) Wspomaganie realizacji programów i projektów wspierających pracę szkół i placówek oświatowych; dofinansowanie szkół i placówek w zakresie organizacji różnych form wypoczynku letniego i zimowego, w tym półkolonii, półzimowisk i obozów sportowych.
8) Realizacja zadań w zakresie wynagradzania, awansowania, doskonalenia, nagradzania nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasto Elbląg na prawach powiatu.
9) Powierzanie nauczycielom stanowisk dyrektorów i prowadzenie spraw kadrowych dotyczących ich zatrudnienia, ocena pracy dyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz egzekwowanie odpowiedzialności za powierzone obowiązki.
10) Prowadzenie ewidencji i kontroli placówek niepublicznych.
11) Gromadzenie danych stanowiących zasoby systemu informacji oświatowej, ich weryfikacja i przekazywanie zgodnie z przepisami prawa; wspieranie rozwoju e-usług edukacyjnych.
12) Organizowanie współpracy z uczelniami wyższymi i instytucjami działającymi w dziedzinie oświaty i wychowania.
13) Wspomaganie dyrektorów w organizowaniu pracy szkoły lub placówki. Nadzór nad organizacją zarządzania w jednostkach oświatowych, w tym nad wdrażaniem prawa lokalnego.


Grupy spraw

160. Przyznanie pracodawcom dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

159. Kierowanie nieletnich do młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii.

158. Dokonywanie wpisu szkół i placówek niepublicznych do ewidencji prowadzonej przez Gminę Miasto Elbląg.

157. Przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miasta Elbląg.

156. Nadawanie nauczycielom stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

155. Rozpatrywanie odwołań od decyzji dyrektora w sprawie nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

153. Wydawanie świadectw pracy i zaświadczeń dla nauczycieli na podstawie akt archiwalnych.

152. Wystawianie duplikatów świadectw ukończenia szkoły podstawowej dla pracujących.

 

Wykaz aktów prawnych, na podstawie których działa Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Elblągu:
1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z  2014r. poz. 191 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z  2014 r., poz. 811 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zmianami).
6. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zmianami).


Elbląskie Szkoły i Placówki Oświatowe


BIPjednostek
BIP jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Elblągu


Informacje Departamentu Edukacji


OFERTA - Szkolenie dla doradców zawodowych szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych