Informacja o terminie i miejscu wyłożenia do wglądu projektu operatu z modernizacji EGiB

 Elbląg, 29.03.2019r.  

DGNiG-MODGiK.6640.1.642.2018

OGŁOSZENIE

Stosownie do art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz.U. z 2017r. poz.2101 z późn. zm.)

Prezydent Miasta Elbląg

informuje o wyłożeniu do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego z modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych Miasta Elbląga :

1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 32

w terminie od 15 kwietnia do 8 maja 2019r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w pokoju nr 4 w budynku przy Alei Tysiąclecia 11A (parter nowego budynku GIS CENTRE OPEGIEKA).

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z powyższą dokumentacją, uzyskać niezbędne wyjaśnienia i zgłosić do protokołu ewentualne uwagi i wnioski.

Niestawienie się w w/w terminie i miejscu, nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszych etapów postepowania, w tym zatwierdzenia operatu opisowo-kartograficznego i ujawnienia nowych danych w ewidencji gruntów i budynków.

                                                                                              Prezydent Miasta Elbląg

                                                                                              Witold Wróblewski