Od października nowe numery kont

  Urząd Miejski w Elblągu informuje, że od dnia 01.10.2018 roku kompleksową obsługę bankową budżetu Gminy Miasta Elbląg i jej jednostek organizacyjnych prowadzić będzie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa.

W związku z powyższym w tabeli zamieszczono wykaz rachunków bankowych Urzędu Miejskiego w Elblągu  obowiązujących od dnia 01.10.2018 roku:

Rachunek bankowy

obowiązujący do dnia 30.09.2018 roku

Rachunek bankowy

obowiązujący od dnia 01.10.2018 roku

91 1030 1218 0000 0000 9030 1004

Rachunek główny Gminy Miasta Elbląg (Organ) dotyczy przekazywania należnych dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych oraz podatków i opłat należnych miastu Elbląg oraz miastu na prawach powiatu.

43 1020 1811 0000 0902 0334 1104

57 1030 1218 0000 0000 9030 1616

Rachunek  dotyczący opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Elbląg, za dzierżawę gruntu, wykup nieruchomości, renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za służebność, opłata za przekształcenie gruntu, opłata za oszacowanie i odpis z KW, za usuwanie pojazdów z dróg, za zajecie pasa drogowego, mandaty Straży Miejskiej, opłaty dodatkowe za parkowanie, wpłaty dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych/z funduszu alimentacyjnego/zaliczki alimentacyjnej

53 1020 1811 0000 0502 0334 1120

35 1030 1218 0000 0000 9030 1624

Rachunek dotyczący podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego  i od środków transportowych, a także opłaty skarbowej.

56 1020 1811 0000 0902 0334 1161

38 1030 1218 0000 0000 9030 1861

Rachunek dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

67 1020 1811 0000 0602 0334 1401

 

Ponadto informujemy, iż zmiana powyższa obejmie również indywidualne rachunki bankowe klientów w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości. W zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do podatników zostaną wysłane informacje z nowym numerem indywidualnego rachunku bankowego, natomiast w przypadku podatku od nieruchomości podatnicy o nowym rachunku dowiedzą się z decyzji wymiarowej na rok 2019.