Ochrona środowiska

Uchwała Nr 621/2013 Pełniącego Funkcje Organów Miasta Elbląg Działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r.
W sprawie określenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Elbląg.
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.07.2013r. pozycja 2322. Weszła w życie 02.08.2013r. Traci moc uchwała nr XXIV/ 537/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19.11.2009r.)


Uchwała Nr 622/2013 Pełniącego Funkcje Organów Miasta Elbląg Działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r.
W sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miasto Elbląg.
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.07.2013r. pozycja 2323. Weszła w życie 02.08.2013r.)


Uchwała Nr 623/2013 Pełniącego Funkcje Organów Miasta Elbląg Działającego za Radę Miejską z dnia 18 czerwca 2013 r.

W sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Miasto Elbląg.
(opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 18.07.2013r. pozycja 2324. Weszła w życie 02.08.2013r. Traci moc uchwała nr XXIV/ 538/2009 Rady Miejskiej w Elblągu z dnia 19.11.2009r.)