Plany Adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski na finiszu

klimat

klimat - klimat

Opracowanie Planów Adaptacji do zmian klimatu i jego realizacja przyczyni się do poprawy jakości i komfortu życia w miastach. Kluczową kwestią w przystosowaniu miasta do zmieniających się warunków klimatycznych jest odpowiednie zaplanowanie procesu wdrażania Planu Adaptacji i zapewnienie akceptacji społecznej dla podejmowanych działań.
 
Plan Adaptacji jest miejskim dokumentem strategicznym zawierającym cele i działania adaptacyjne oraz określającym zasady wdrażania – harmonogram realizacji, podmioty odpowiedzialne i źródła finansowania. Plany Adaptacji do zmian klimatu, opracowane dla 44 miast, w ramach projektu Ministerstwa Środowiska, „Wczujmy się w klimat”, wyznaczają strategię działań do roku 2030.

Budowa błękitno-zielonej infrastruktury, przebudowa i tworzenie zieleni miejskiej, modernizacja systemu odprowadzania i wykorzystania wód opadowych, budowa systemów informacji o zagrożeniach w przestrzeni publicznej i wprowadzanie systemów informowania mieszkańców o zagrożeniach, wsparcie dla służb kryzysowych, wymiana taboru komunikacji publicznej, kampanie i akcje edukacyjne – to tylko niektóre z działań wskazanych w Planach Adaptacji.

Opracowanie miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla 44 miast Polski jest inicjatywą ukierunkowaną na kształtowanie nowoczesnej polityki miejskiej w największych i najbardziej znaczących ośrodkach miejskich naszego kraju – wyjaśnia Barbara Rajkowska, kierownik projektu. – Miasta te otrzymują nowy instrument kształtowania polityki miejskiej integrujący zagadnienia środowiskowe, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne.

Plan Adaptacji nie zastępuje żadnego dokumentu miejskiego o charakterze strategicznym bądź planistycznym. Jest wobec nich komplementarny, ale równocześnie wymaga od miast szerszego spojrzenia na własny rozwój, przez pryzmat zmian klimatu. Wymaga uwzględnienia adaptacji do zmian klimatu w polityce rozwoju miasta. Plan adaptacji stanowi swoisty filtr umożliwiający aktualizację dokumentów miejskich – strategii, planów i programów pod kątem adaptacji do zmian klimatu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Plany Adaptacji są poddane strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W ramach tej oceny odbywają się również konsultacje społeczne we wszystkich 44 miastach.

Wszystkie zainteresowane osoby i podmioty mogą składać uwagi i wnioski do projektu Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta oraz prognozy oddziaływania dokumentu na środowisko. W niektórych miastach w ramach konsultacji odbyły się także spotkania publiczne dające wszystkim zainteresowanym stronom możliwość uzyskania dodatkowych informacji o planowanych działaniach adaptacyjnych oraz udziału w dyskusji z ekspertami.

Prognoza oddziaływania na środowisko ma na celu przedstawienie skutków realizacji projektu dokumentu strategicznego na środowisko, w tym na zdrowie ludzi – mówi dr Agnieszka Kuśmierz z Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego. – Pozwala na ocenę, czy zaplanowane działania uwzględniają kwestie związane z ochroną środowiska. Analizuje, czy w projektowanym dokumencie zostały uwzględnione cele ochrony środowiska, które są istotne z punktu widzenia planu adaptacji. Ocenia także przewidywane znaczące oddziaływania związane z realizacją działań na poszczególne elementy środowiska. Prognoza przedstawia również rozwiązania, które mają na celu eliminowanie lub ograniczanie negatywnych skutków dla środowiska, mogących być rezultatem realizacji planu.
Analizy prowadzone w trakcie opracowania prognoz oddziaływania Planów Adaptacji do zmian klimatu wskazują, że większość przewidywanych działań będzie wspierać realizację celów w dziedzinie środowiska, bezpośrednio lub pośrednio. Dotyczy to w szczególności celów ukierunkowanych na ochronie różnorodności biologicznej, gdyż Plan Adaptacji i działania w nim ustalone opierają się na zasadzie wykorzystania naturalnych funkcji ekosystemów w adaptacji do zmian klimatu. Wyniki strategicznej oceny oddziaływania na środowisko zostaną uwzględnione w ostatecznej wersji dokumentu Planu Adaptacji do zmian klimatu.


INFORMACJA O PROJEKCIE
Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców to projekt Ministerstwa Środowiska, którego głównym celem jest ocena wrażliwości i podatności na zmiany klimatu każdego z 44 polskich miast partnerskich i zaplanowanie działań adaptacyjnych, adekwatnych do zidentyfikowanych zagrożeń. Zmiany klimatyczne są nie tylko problemem globalnym, ale coraz bardziej stają się także „palącym” problemem lokalnym.

Ze względu na swoją skalę jest to jedyna inicjatywa w Europie, w której ministerstwo wspiera lokalne władze i administrację, koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu dla tak dużej liczby jednostek lokalnych.

Miejskie Plany Adaptacji (MPA) powstaną do końca 2018 r. Ich wdrożenie poprawi bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców. Ministerstwo Środowiska wspiera lokalne samorządy koordynując i wspólnie wypracowując rozwiązania przystosowawcze do skutków zmian klimatu.

Wykonawcy projektu to wiodące podmioty działające w sektorze ochrony środowiska. Konsorcjum składa się z: Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego (lider), Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych oraz firmy konsultingowo-inżynierskiej Arcadis. Inicjatywa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje o miastach i postępach prac dostępne są na stronie internetowej projektu www.44mpa.pl

Zapraszamy na profile społecznościowe projektu: www.facebook.com/44mpaPL

www.twitter.com/44mpaPL