Ważne informacje dla organizacji pozarządowych

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2018.

Konkurs ofert dotyczy realizacji zadań w następujących zakresach:

1.    edukacja, profilaktyka i promocja zdrowia publicznego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
2.    rozwój kultury fizycznej (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 29 grudnia 2017 r.)
3.    integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
4.    ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
5.    kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego (terminy składania ofert są różne dla poszczególnych zadań szczegółowych, najwcześniejszy to: 3 stycznia 2018 r.)
6.    rozwój turystyki (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
7.    aktywizacja społeczności lokalnych na obszarach wiejskich (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
8.    pomoc społeczna (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
9.    profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
10.    realizacja programu wspierania inicjatyw młodzieżowych w województwie warmińsko-mazurskim (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)
11.    rozwój sektora pozarządowego województwa warmińsko-mazurskiego w tym rozwój wolontariatu (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
12.    upowszechnianie i ochrona praw konsumenta (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
13.    żywność i ochrona dziedzictwa kulinarnego (termin składania ofert: do 10 stycznia 2018 r.)
14.    działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej. (termin składania ofert: do 26 stycznia 2018 r.)

Szczegółowe informacje znajdują w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie