W związku z pojawiającymi się pytaniami i wątpliwościami naszych podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego lub łącznego zobowiązania pieniężnego a dotyczącymi doręczania decyzji podatkowych uprzejmie wyjaśniam!

 

Współwłasność a doręczenie decyzji w podatku od nieruchomości


Jeżeli nieruchomośćstanowi współwłasność, to zgodnie z art. 3 ust.4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018r. poz.1445 ze zm), obowiązek podatkowy od nieruchomości ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach. W myśl tego przepisuwspółwłaścicielami mogą być małżonkowie.

W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe powstaje na podstawie decyzji ustalającej, którą wydaje prezydentmiasta. Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wówczas decyzję o wymiarze podatku doręcza się wszystkim współwłaścicielom odrębnie. Również w sytuacji, gdy współwłaścicielami są małżonkowie. Decyzja ta podlega doręczeniu podatnikom zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej - musi zostać doręczona każdemu z małżonków. Nie wystarczy wymienić w decyzji obojga małżonków, konieczne jest jej doręczenie każdemu osobno.

Współwłasność a zapłata podatku

 

W decyzji wymiarowej dotyczącej nieruchomości będącej we współwłasności małżonków, sporządzonej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, powinni być wykazywani obydwoje małżonkowie jako podatnicy podatku, a podatek wymierzony w jednej kwocie tj. bez podziału kwoty na poszczególnych współwłaścicieli.

Oznacza to, że zapłata w całości podatku przez jednego ze współwłaścicieli (jednego małżonka) powoduje, że drugi współwłaściciel nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku.Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,

kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2) Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zakresu działania i zadań ustawowych, o których mowa w Art. 7.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017.1875) oraz Art. 4 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2017.1868).

3) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

4) Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 2 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania z wykluczeniem, kiedy przetwarzanie jest niezbędne dla wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

6) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

7) Posiada Pani/Pan w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

8) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Elbląg z siedzibą przy ul. Łączności 1, reprezentowana przez: Prezydenta Miasta Elbląg.

1) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, kontakt: tel. 55 239 33 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
2) Dane osobowe w zbiorze Monitoring wizyjny Urzędu Miejskiego w Elblągu przetwarzane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia będącego własnością Urzędu, na podstawie art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.  
Monitoring wizyjny obejmuje korytarze i klatki schodowe oraz tereny wokół budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Łączności 1, ul. Stary Rynek 25 , ul. E. Orzeszkowej 2, ul. Jaśminowej 11.
3) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 30 dni od daty rejestracji, a następnie podlegają automatycznemu nadpisaniu kolejnymi nagraniami lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa, w zakresie w jakim nagrania obrazu mogą stanowić dowód w postępowaniu.
5) Posiada Pani/Pan prawo złożenia wniosku do Administratora o zabezpieczenie nagrania w celu przekazania uprawnionym organom na podstawie przepisów prawa.
6) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Inspektor Ochrony Danych:
Piotr Tulski
kontakt: e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 55 239 33 28