Kolejny etap prac nad Strategią rozwoju Elbląga 2020+

Proces tworzenia strategii rozwoju miasta nabierze wkrótce tempa. Przypomnijmy, że w założeniach ma to być dokument, który określi kierunki rozwoju miasta do roku 2020, w niektórych aspektach nawet wykraczające poza tę datę.

Po serii spotkań z mieszkańcami poświęconych projektowi „Analizy społeczno-gospodarczej Elbląga” przystąpiono do poprawy dokumentu uwzględniając uwagi i wnioski, które wpłynęły podczas tych spotkań. Efektem tego jest opracowanie dokumentu pt. „Sytuacja społeczno-gospodarcza Elbląga – raport diagnostyczny”, który jest udostępniona na stronie internetowej urzędu w zakładce „Strategie i programy branżowe”

Oczywiście zmiany były większe niż tylko zmiana tytułu – mówi Prezydent Elbląga Grzegorz Nowaczyk – Przede wszystkim zaktualizowano część danych o 2011 rok, ponadto uwzględniono w raporcie kilka nowych kwestii, jak np. proces suburbanizacji miasta czy sytuacje rodzin zastępczych. Staraliśmy się też tam gdzie to było możliwe pogłębić zarówno dane na temat określonych zjawisk jak i samą ich analizę. Nie wszystko udało się poprawić w stopniu w jakim chcielibyśmy odpowiedzieć na postulaty mieszkańców, przedstawicieli różnych środowisk czy radnych. Główną przeszkodą była tu niestety niewystarczająca ilość danych, dlatego też chciałbym na najbliższe lata zaplanować plan badań, które pozwoliłyby takie dane uzyskać, aby w przyszłości uniknąć tego typu problemów.

To nie jedyne wnioski jakie władze miasta wyciągnęły ze spotkań z mieszkańcami. Wkrótce zostaną powołane dwa zespoły zadaniowe. Pierwszym z nich będzie Zespół ds. planowania strategicznego. Będzie on zespołem wewnętrznym, międzydepartamentowym Urzędu Miejskiego a jego głównym zadaniem będzie koordynowanie tworzenia dokumentów strategicznych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu. Drugim zespołem będzie Zespół ds. opracowania Strategii rozwoju Elbląga 2020+. Będzie to zespół o znacznie szerszym składzie. Do udziału w jego pracach zostali zaproszeni eksperci z różnych środowisk, dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta.

Wierzę, że takie podejście pozwoli na samym końcu procesu tworzenia Strategii otrzymać dokument najwyższej jakości. Dokument, który będzie realnie odpowiadał na rzeczywistą sytuację miasta, a nie – jak to ma czasami jeszcze miejsce w Polsce – będzie kolejnym dokumentem „zbierającym kurz” na półce urzędu. – mówi prezydent Nowaczyk. Osoby, które zaprosiłem do Zespołu to eksperci w swoich dziedzinach, zajmujący się daną problematyką od lat i dobrze znający potrzeby i problemy naszego miasta oraz jego mieszkańców.

Do Zespołu zostali zaproszeni także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatów elbląskiego i braniewskiego.

- Musimy pamiętać, że Elbląg nie istnieje w próżni – mówi prezydent Elbląga. - Miasto posiada silniejsze lub słabsze powiązania z otaczającymi je samorządami szczebla lokalnego i powiatowego. Ważne jest, aby znalazło to swoje odzwierciedlenie w lepszej z nimi współpracy, również w kwestii planowania strategicznego. Coraz „popularniejsze”, w kontekście krajowej polityki miejskiej i przyszłej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, pojęcie „obszaru funkcjonalnego miast” wymusza na samorządach szukanie dróg do ściślejszej współpracy ze swoim otoczeniem. Proces opracowywania strategii rozwoju miasta jest do tego dobrą okazją.

Pierwsze spotkanie zespołu odbędzie się jeszcze w październiku. W związku z tym, że Strategia rozwoju Elbląga 2020+ musi być powiązana z dokumentami strategicznymi na szczeblu wojewódzkim i krajowym, które są wciąż w trakcie tworzenia zmianie uległ harmonogram prac nad nią. Do końca roku ma zostać opracowana Analiza SWOT, zaś sama Strategia powinna powstać do końca października przyszłego roku.